Porez na dodanu vrijednost

Datum: 21.03.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/16-01/440
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi oporezivanja prijenosa elektroenergetskih objekata izgrađenih na zemljištu koje je javno dobro u vlasništvu Republike Hrvatske. U prosincu 2015. društvo "A" d. d. ispostavilo je račune s obračunatim PDV-om svom povezanom društvu "B" d.o.o. za prijenos elektroenergetskih objekata (trafostanica, dalekovoda, nadzemne i podzemne mreže i njihove opreme bez zemljišta). Dio objekata prenesen je u zakup (financijski najam), a drugi dio prenijet je u vlasništvo društva "B" d.o.o. Obzirom da navedenim elektroenergetskim objektima u gospodarskom smislu raspolaže društvo "B" d.o.o. i da je dio financiran iz naknade za priključenje na mrežu distribucije, društvo "A" d. d. je temeljem utvrđenih vrijednosti objekata po komponentama (građevinski dio i oprema" ispostavilo društvu "B" d.o.o. račun sa obračunatim PDV-om. Obzirom na navedeno, budući se radi o prijenosu prava vlasništva nad opremom i stvarima koje čine građevinski i elektroenergetski dio energetskih objekata, pri čemu nije stečeno zemljište, postavljeno je pitanje može li se na prijenos navedenih objekata primijeniti prijenos porezne obveze.

      Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno čl. 4. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.

      Od 1. siječnja 2015. PDV-a sukladno čl. 40. st. 1. t. j) i k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost oslobođena je isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od vije godine te isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta.

      Iz navedene odredbe proizlazi da se od 1. siječnja 2015. PDV plaća na isporuke građevina ili njihovih dijelova koje nikada nisu bile nastanjene odnosno korištene uključujući zemljišta na kojem se nalaze, zatim na isporuke građevina ili njihovih dijelova uključujući zemljišta na kojem se nalaze kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine te na isporuke građevinskog zemljišta.

      U slučaju ako se prodaju nekretnine koje su prema čl. 40. st. 1. t. j) i k) Zakona o PDV-u oslobođene plaćanja PDV-a, tada je načelno kupac takve nekretnine obvezan platiti porez na promet nekretnina, a isporučitelj s te osnove nema obvezu za obračun PDV-a.

      Međutim, isporučitelj nekretnine ima pravo izbora za oporezivanje ako je kupac nekretnine iz čl. 40. st. 1. t. j) i k) Zakona o PDV-u porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. U tom slučaju primjenjuje se prijenos porezne obveze propisan čl. 73. st. 3. t. c) Zakona o PDV-u, što znači da isporučitelj neće obračunati PDV, već će kupac nekretnine porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti obračuna PDV na kupljenu nekretninu koji može odbiti kao pretporez.

      Pod građevinskim objektima u smislu poreznih propisa podrazumijevaju se stambene i nestambene zgrade, zatim objekti prometne infrastrukture (prometnice, željeznički kolnici, aerodromske piste, mostovi, tuneli, luke, plovni kanali i slično), cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi (naftovod, plinovodi, telekomunikacijski vodovi, relejni sustavi i tornjevi, telekomunikacijski stupovi, infrastruktura za radio telekomunikaciju, zatim električni vodovi, transformatorske stanice, instalacije za cestovnu rasvjetu, kanalizacijska mreža, kolektori i slično), složene građevine na industrijskim prostorima (elektrane, rafinerije, postrojenja za kemijsku industriju, građevine za rudarstvo, vađenje nafte i plina i slično), te ostale građevine kao što su sportski tereni, parkovi, smetlišta i slično što je navedeno i u našoj uputi KLASA: 410-19/14-01/241, URBROJ: 513-07-21-01/14-02 od 29. rujna 2014. koja je dostupna poveznici: http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/misljenje33/Display.aspx?id=19131.

      Prema tome trafostanice, dalekovodi, nadzemne i podzemne mreže i njihova oprema bez zemljišta smatraju se građevinskim objektima u smislu poreznih propisa stoga se na njih primjenjuju odredbe o oporezivanju nekretnina.

      Stoga ako se isporučuju nekretnine kod kojih je od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke proteklo više od dvije godine tada je riječ o nekretninama koje su oslobođene plaćanja PDV-a. U tom slučaju porezni obveznik isporučitelj nekretnine ima pravo izbora za oporezivanje ako je kupac nekretnine iz čl. 40. st. 1. t. j) i k) Zakona o PDV-u porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Ako se porezni obveznik isporučitelj nekretnine ne odluči za oporezivanje na takvu nekretninu plaća se porez na promet nekretnina.

      Nadalje ako se u konkretnom slučaju isporučuju nekretnine kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine tada je riječ o nekretninama na koje se plaća PDV, pa isporučitelj pri isporuci takvih nekretnina mora obračunati PDV.

      Ako se zasebno isporučuje oprema koja nije povezana s navedenim nekretninama, na isporuku takve opreme isporučitelj mora obračunati PDV.

      Obzirom da iz navoda u upitu nije razvidno o kakvim se nekretninama radi, napominje se da u konkretnom slučaju porezni obveznik isporučitelj treba utvrditi status nekretnina i ima li porezni obveznik kojem isporučuje nekretninu u cijelosti pravo na odbitak pretporeza, te ovisno o tome postupiti kako je prethodno navedeno.

      Nadalje, obzirom da se trafostanice, dalekovodi, nadzemne i podzemne mreže i njihova oprema bez zemljišta smatraju građevinskim objektima, čl. 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14.) propisano je kada se na promet nekretnina ne plaća PDV, plaća se porez na promet nekretnina. Isto znači kada se na promet nekretnina ne plaća PDV da se plaća porez na promet nekretnina.

      Međutim, neovisno podliježe li promet nekretnina obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili PDV-u, svaki promet prijavljuje se na obrascu Prijave prometa nekretnina u zakonski određenom roku. Dakle, isporučitelj koji na isporuku obračunava PDV obvezan je u roku od 30 dana od dana isporuke prijaviti isporuku te nekretnine nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu isporučitelja podnošenjem obrasca Prijave prometa nekretnina elektroničkim putem. Ista obveza postoji i kod prijenosa porezne obveze.

      Ukoliko je na jednoj ispravi iskazana isporuka više nekretnina, isto se prijavljuje podnošenjem jednog obrasca Prijave prometa nekretnina u kojoj se iskazuju isporuke predmetnih nekretnina. Međutim, ako je u prometu nekretnina više nekretnina od kojih su pojedine nekretnine oporezive PDV-om a ostale nekretnine porezom na promet nekretnina, obrazac Prijave obvezni su podnijeti i stjecatelj i isporučitelj nekretnine sukladno čl. 17. st. 1. i 2. Zakona te čl. 6. Pravilnika o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (Nar. nov., br. 157/14.). Dakle, ako je nekretnina oporeziva porezom na promet nekretnina, Prijavu prometa nekretnina podnosi stjecatelj nekretnine u roku od 30 dana od dana nastanka porezne obveze, neposredno ispostavi prema mjestu gdje se nekretnina nalazi ili poštom preporučeno, dok se za nekretnine oporezive PDV-om ili kod prijenosa porezne obveze postupa kako je već navedeno.

Povratak na mišljenja