Porez na dodanu vrijednost

Datum: 14.11.2012, Srijeda
Klasa: 410-01/12-01/1067
Davatelj: Porezna uprava

Društvo OTP leasing d.d., Zagreb, obratilo nam se upitom u vezi poreznog tretmana kod prodaje osobnog vozila nakon prijevremenog raskida ugovora o financijskom leasingu sklopljenog s fizičkom osobom ili poduzetnikom koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost te nije imao pravo na odbitak pretporeza. U upitu se navodi da u slučaju prijevremenog raskida ugovora o financijskom leasingu zbog nemogućnosti naplate leasing društvo rate otplaćene do trenutka raskida ugovora zadržava kao naknadu za korištenje predmeta leasinga. nadalje, navodi se da u slučaju kada je primatelj leasinga fizička osoba ilipoduzetnik koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost prilikom nabave pretporez nije mogao biti korišten te je postavljeno pitanje da li je za ispravak porezne osnovice kod leasing društva u onom dijelu za koji nije izvršeno plaćanje predmeta leasinga dovoljna pisana izjava primateljaleasinga o tome da nije koristio odbitak pretporeza. Također, postavljeno je pitanje je li leasing društvo obvezno prilikom daljnje prodaje takvog predmeta leasinga obračunati porez na dodanu vrijednost.

Porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i slično) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnošću što je propisano odredbom članka 2. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. - 22/12., dalje: Zakon).

Prema odredbi čl.8. st. 3. Zakona i čl. 55. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09. - 64/12.) ako se naknadno umanji naknada zbog različitih vrsta popusta koje isporučitelj daje primatelju, kao što su popusti zbog ranijeg plaćanja (casasconto); rabati i druge vrste odobrenja (bonifikacija) ili zbog nemogućnosti naplate, tada se umanjuje porezna osnovica na način da isporučitelj i primatelj ispravljaju poreznu osnovicu odnosno porez i pretporez. Smanjenje porezne osnovice po osnovi naknadnih umanjenja smije se provesti kod isporučitelja tek nakon ispravka pretporeza kod primatelja o čemu je primatelj obvezan pisano izvijestiti isporučitelja.

U skladu s navedenim, obzirom da prema zakonskim odredbama fizička osoba i pravna osoba koje nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost nisu mogle koristiti odbitak pretporeza pa prema tome ne mogu ni dati izjavu da su ispravili odbitak pretporeza u smislu odredbi čl. 8. st. 3. Zakonamišljenja smo da u konkretnom slučaju davatelj leasinga ne može ispraviti poreznu osnovicu prema čl. 8. st. 3. Zakona.

Prilikom daljnje prodaje predmeta leasinga koji je vraćen, davatelj leasinga obvezan je obračunati porez na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja