Porez na dodanu vrijednost na posebni porez na motorna vozila i porez na cestovna motorna vozila

Datum: 26.06.2013, Srijeda
Klasa: 410-19/13-01/243
Davatelj: Porezna uprava

    Dopisom Kl. 050-02/13-01/08, Ur. br.: 311-08/03-13-1 i obratili ste u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost na posebni porez na motorna vozila koja leasing društva daju u tekstu: Zakon. Također u upitu ističete da leasing društva nabavljaju motorna vozila isključivo i jedino u svrhu da ista daju na korištenje u leasing primatelju leasinga, a koji je kao korisnik i upisan u javne isprave nadležnog tijela odnosno u prometnu dozvolu.
      U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
      Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se sukladno čl. 33. Zakona naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. U poreznu osnovicu uračunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju.
      Čl. 6. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 15/13.) propisano je da obveznik plaćanja posebnog poreza fizička i pravna osoba koja, radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, stječe motorno vozilo iz čl. 5. st. 1. toga Zakona u Republici Hrvatskoj ili koja takvo motorno vozilo na koje nije obračunat i plaćen posebni porez uvozi ili unosi u Republiku Hrvatsku.
      U vezi s poreznom osnovicom ili uključivanjem posebnog poreza na motorna vozila koji se plaća radi uporabe na cestama, ističe se da se u naknadu odnosno poreznu osnovicu ne uračunava posebni porez na motorna vozila koji se plaća prema posebnom propisu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj i pri isporuci dobara poreznom obvezniku predstavlja prolaznu stavku.
      Obzirom na navedeno obveznik plaćanja posebnog poreza na motorna vozila je fizička i pravna osoba koja stječe motorno vozilo radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, iz čega proizlazi da je obveznik plaćanja posebnog poreza primatelj leasinga odnosno korisnik, a ne leasing društvo, stoga leasing društvo nije obvezno na posebni porez na motorna vozila obračunati porez na dodanu vrijednost prilikom davanja motornog vozila u leasing, ako je navedeni posebni porez trošak primatelja leasinga odnosno korisnika, koji leasing društvo plaća u njegovo ime i za njegov račun. Stoga, ako posebni porez na motorno vozilo koji leasing društvo plaća u ime i za račun korisnika, leasing društvu predstavlja prolaznu stavku na koju nije obvezno obračunati porez na dodanu vrijednost.
      U vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost na porez na cestovna motorna vozila napominjemo da porez na cestovna motorna vozila prema odredbama čl. 17. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01. – ispravak, 150/02., 147/03., 132/06., 73/08. i 25/12.) plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla. Vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla plaćaju i troškove registracije i tehničkog pregleda vozila, osiguranja i slično.
      Naime, plaćeni porez na cestovna motorna vozila predstavlja trošak za leasing društvo koje je vlasnik cestovnog motornog vozila, a koji leasing društvo temeljem ugovornog odnosa prevaljuje na primatelja leasinga odnosno korisnika. U skladu s navedenim, u konkretnom slučaju zaračunani porez na cestovna motorna vozila zapravo je nadoknada učinjenih izdataka leasing društva koja je sastavni dio ukupne naknade koja čini poreznu osnovicu na koju se obračunava i plaća porez na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja