Porez na dodanu vrijednost na potpore proizvođača jabuka za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju

Datum: 29.03.2016, Utorak
Klasa: 410-01/15-01/3107
Davatelj: Porezna uprava

      Elektroničkom poštom dostavili ste nam upit obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u vezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na potpore proizvođača jabuka za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju. Postavljeno je pitanje da li porezni obveznik treba platiti PDV na dio predmetne potpore koji se odnosi na troškove sortiranja, pakiranja i transporta jabuka u okviru slobodne distribucije.

      Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno odredbama čl. 4. st. 1. t. 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.

      Prema odredbama čl. 33. st. 1. Zakona poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.

      Odredbama čl. 41. st. 8. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14. i 130/15.) propisano je da u naknadu ne ulaze subvencije i ostala poticajna sredstva iz proračuna ako nisu izravno povezana s cijenom isporučenih dobara ili usluga.

       Nadalje, odredbama čl. 7. st. 3. Zakona propisano je da se isporukom dobara uz naknadu smatra korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolažu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez.

      Odredbama Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju (Nar. nov., br. 88/15., 99/15., 119/15. i 15/16.) propisani su uvjeti i način ostvarivanja navedene potpore. Mišljenja smo da je iznos primljene potpore za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju izravno povezan s cijenom isporučenih jabuka i mandarina, odnosno da se temeljem isplaćene potpore jabuke i mandarine ustupaju za slobodnu distribuciju određenim primateljima, odnosno primateljima proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju.

Primatelj proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju su:

• humanitarne organizacije:

 - Hrvatski Crveni križ

- Hrvatski Caritas

- centri i ustanove socijalne skrbi,

- ustanove za predškolski odgoj i srednjoškolsko obrazovanje,

- ustanove za osnovnoškolsko obrazovanje koje ne sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća,

- bolničke ustanove i

- kaznene institucije.

      Napominjemo da je PDV načelno neutralan za poreznog obveznika jer mu nije ni prihod ni rashod. Naime, porezni obveznik je prilikom proizvodnje jabuka i mandarina koje povlači s tržišta koristio pravo na odbitak PDV-a po ulaznim računima, stoga je obvezan na njih obračunati PDV kada ih ustupa navedenim primateljima.

      U okviru potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju predviđena je i potpora za troškove sortiranja i pakiranja te troškove transporta u okviru slobodne distribucije. Navedene usluge koje poreznom obvezniku koji je obuhvaćen mjerama potpore obavi drugi porezni obveznici oporezive su PDV-om sukladno odredbama čl. 4. st. 1. t. 1. i 3. Zakona. Napominjemo da porezni obveznik koji jabuke i mandarine povlači s tržišta i ustupa za slobodnu distribuciju gore navedenim primateljima ima pravo na odbitak pretporeza iskazanog u primljenom računu za te usluge.

      Sukladno navedenom, potpora za jabuke i mandarine povučene s tržišta za slobodnu distribuciju koja se sastoji od potpore za slobodnu distribuciju jabuka i mandarina, potpore za sortiranje, pakiranje i transport jabuka i mandarina povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju, a koju primi proizvođač jabuka i mandarina, predstavlja naknadu za obavljenu isporuku dobara koja podliježe oporezivanju PDV-om.

      Nadalje napominjemo kako obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak primljenu potporu uključuju u oporezive prihode odnosno primitke, a troškove navedene u upitu uključuju u porezno priznate rashode odnosno izdatke. Naime, u konkretnom slučaju, pravne i fizičke osobe ne doniraju svoje proizvode, već imaju obvezu dostave istih određenoj organizaciji, ustanovi ili instituciji ukoliko žele primiti novčanu potporu prema navedenom programu.

Povratak na mišljenja