Porez na dodanu vrijednost – odbitak pretporeza

Datum: 26.02.2008, Utorak
Klasa: 410-01/08-01/134
Davatelj: Porezna uprava

Poduzeće za knjigovodstvene usluge K.-EM d.o.o., obratilo nam se u vezi ostvarivanja prava na odbitak pretporeza pri kompenzaciji. Naime, građevinsko poduzeće A kompenziralo je stan sa građevinskim poduzećem B, iz razloga što građevinsko poduzeće B nije podmirilo dugovanja za obavljene usluge. Građevinsko poduzeće B izdalo je građevinskom poduzeću A račun R-1 za stan sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost, stoga je postavljeno pitanje može li građevinsko poduzeće A temeljem primljenog R-1 računa ostvariti pravo na odbitak obračunatog pretporeza. Napominju da će građevinskom poduzeću A taj stan služiti za daljnju prodaju, te da je to poduzeće registrirano i za prodaju nekretnina.

Porez na dodanu vrijednost plaća se prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnošću.

Odredbom članka 3. stavak 2. točka 2. i stavak 3. Zakona propisano je da se isporukom dobara smatra među ostalim i razmjena dobara. Razmjenom dobara u smislu ovoga članka smatraju se isporuke dobara koje se obavljaju kao naknada za isporuke drugih dobara ili obavljenih usluga.

Pri razmjeni dobara prema odredbi članka 8. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 79/07.), isporuka podliježe oporezivanju na obje strane, kod svakog isporučitelja.

Pretporez je prema članku 20. stavak 1. Zakona, iznos poreza na dodanu vrijednost iskazan na računima za isporuke dobara i usluga koje su drugi poduzetnici – porezni obveznici obavili poreznom obvezniku.

Odredbama članka 104. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisani su uvjeti koji trebaju biti ispunjeni da bi porezni obveznik ostvario pravo na odbitak pretporeza:

– da računi za primljena dobra i obavljene usluge sadrže sve podatke propisane člankom 15. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost,
– da je isporuka dobara i usluga primljena od drugog poreznog obveznika,
– da za primljene isporuke prema članku 20. Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza,
– da je isporuka obavljena i korištena u poduzetničke svrhe.

U konkretnom slučaju oba poduzetnika, građevinsko poduzeće A i građevinsko poduzeće B obavljaju oporezive isporuke u smislu članka 2. stavak 1. točka 1. i članka 3. stavak 2. točka 3. Zakona, te su dužni izdati račune u smislu članka 15. stavak 1. i 3. Zakona. Prema tome, građevinsko poduzeće A ima pravo na odbitak pretporeza koji mu je za isporuku stana zaračunalo građevinsko poduzeće B, ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 104. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja