Porez na dodanu vrijednost – prijenos gospodarske cjeline

Datum: 29.01.2008, Utorak
Klasa: 410-01/07-01/1194
Davatelj: Porezna uprava

U dopisu što nam je dostavilo Društvo za poslovno savjetovanje C. navode da se provodi podjela društva A d.o.o. odvajanjem dijela imovine tog društva koje ne prestaje, na novo društvo B d.o.o. koje se osniva radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivanjem), s pravnim posljedicama sveopćeg pravnog sljedništva, a u skladu s odredbama članka 550a Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. do 107/07.).

Društvo A d.o.o. nema zaposlenih, a posjeduje dvije nekretnine (poslovne zgrade) koje su dane u zakup trećim osobama. Postupkom odvajanja jedna nekretnina prenijela bi se u novo društvo, te bi organizacija bila po principu jedno društvo jedna nekretnina.

Novoosnovano društvo B d.o.o. temeljem plana podjele, odluke o odobrenju istog i rješenja o upisu podjele odvajanjem u sudski registar ishoditi će prijenos vlasništva navedene nekretnine u zemljišnoj knjizi na svoje ime, a na to društvo prelazi i dugoročni ugovor o zakupu te nekretnine, polica osiguranja za istu i novčani depoziti koje je zakupac uplatio kao garantni polog radi osiguranja potraživanja iz Ugovora o zakupu (kao imovina i obveze).

Planom podjele nije predviđen prijenos obveza koje su vezane uz nekretninu, a predmet su sudskog spora ili su plaćene ubrzo nakon donošenja plana podjele, odnosno prije nego što će se podjela registrirati pri nadležnom trgovačkom sudu, a ne prelaze 1% vrijednosti imovine koja se prenosi.

Postavljen je upit da li se u konkretnom slučaju odvajanja s osnivanjem radi o prijenosu gospodarske cjeline koja ne podliježe oporezivanju sukladno članku 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost?

Prema odredbi članka 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.) ako se neka gospodarska cjelina ili pogon u cijelosti prenese, tada je osnovica pojedinačna naknada za svaki preneseni predmet s tim, da zbroj svih tih pojedinačnih naknada čini ukupnu naknadu za tu gospodarsku cjelinu ili pogon umanjenu za vrijednost nekretnina koje se oporezuju po posebnom propisu. Preuzeti se dugovi ne odbijaju od osnovice. Ako obračunani porez na dodanu vrijednost pri stjecanju gospodarske cjeline ili pogona stjecatelj u cijelosti može odbiti kao pretporez, tada se ne plaća porez na dodanu vrijednost, a taj se prijenos smatra neoporezivim.

Prema odredbi članka 12. stavak 2. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97. i 153/02.) porez na promet nekretnina ne plaća se kada se nekretnine stječu u postupku pripajanja i spajanja trgovačkih društava u smislu Zakona o trgovačkim društvima, te u postupku razdvajanja trgovačkog društva u više trgovačkih društava. U navedenim odredbama nije posebno navedena podjela društva, jer pri donošenju propisa o porezu na promet nekretnina Zakon o trgovačkim društvima koji je tada bio na snazi nije propisivao »statusnu promjenu« podjele društva. Razdvajanje ili odvajanje spadaju u istu grupu tzv. »statusnih promjena« o čemu smo dali mišljenje klasa: 410-01/06-01/888, ur. broj: 513-07-21-01/06-2 od 2. studenoga 2006. godine.

Iz navoda u upitu, a u skladu s navedenim zakonskim odredbama, zaključujemo da se u konkretnom slučaju može primijeniti odredba članka 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost o prijenosu gospodarske cjeline, obzirom da se radi o prijenosu nekretnine sa pravima i obvezama koje se odnose na tu nekretninu. Na navedeno nema odlučujuće značenje činjenica da Planom podjele društva A d.o.o. nije predviđen prijenos obveza vezanih uz nekretninu koje ne prelaze 1% vrijednosti imovine koja se prenosi, a predmet su sudskog spora ili su plaćene ubrzo nakon donošenja plana podjele, odnosno prije nego što će se podjela registrirati pri nadležnom trgovačkom sudu.

U svezi s porezom na dodanu vrijednost pri podjeli trgovačkog društva s osnivanjem društva dali smo nekoliko mišljenja, između ostalih i klasa: 410-19/05-01/121, ur. broj: 513-07-21-01/05-2 od 17. svibnja 2005. na koje ukazuje i podnositelj upita, a koje dajemo u privitku.

Napomena uredništva: Mišljenje je u cijelosti objavljeno u časopisu PiP br. 7/05., str. 68.

Povratak na mišljenja