Porez na dodanu vrijednost u slučaju korištenja sredstava IPARD-a

Datum: 21.10.2011, Petak
Klasa: 410-19/11-01/70
Davatelj: Porezna uprava

Općina Pokupsko, Pokupsko bb, obratila nam se zamolbom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za projekte financirane iz pretpristupnih fondova. Prema navodima u zamolbi Općina Pokupsko prijavila je na natječaj IPARD programa (V. komponenta pretpristupnih fondova IPA) projekt izgradnje toplane na biomasu koji bi se sukladno pravilima natječaja u cijelosti financirao iz IPARD programa. nadalje, u zamolbi je navedeno kako je Općina Pokupsko na upit u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dobila odgovor da se porezno oslobođenje iz članka 102. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09. i 89/11. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) primjenjuje samo na Mjeru 301 IPARD programa čiji su krajnji korisnici jedinice lokalne samouprave (JLS) koje nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, ali da i kod Mjere 301 korisnik (JLS) najprije u cijelosti mora platiti račune (s porezom na dodanu vrijednost), a naknadno, kada bude sufinanciranje iz sredstava IPARD-a bilo isplaćeno), korisnik će moći zatražiti povrat tog dijela poreza na dodanu vrijednost. Također, Agencija je u svom odgovoru zaključila kako za sve mjere IPARD programa, kod podnošenja Zahtjeva za isplatu Agenciji za plaćanje svi računi moraju biti plaćeni u cijelosti (s porezom na dodanu vrijednost), a kod Mjere 301 korisnici (JLS) naknadno mogu zatražiti povrat poreza na dodanu vrijednost za one prihvatljive izdatke koji su bili priznati i koji su bili sufinancirani sredstvima IPARD fonda. U zamolbi je navedeno kako Općina Pokupsko smatra da je takvo tumačenje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suprotnosti s odredbama Pravilnika te je zatraženo službeno tumačenje i očitovanje o navedenom.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Odredbama članka 102. stavka 6. Pravilnika propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, odnosno postupak ostvarivanja poreznog oslobođenja temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programira pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Nar. nov., - međ. ug., br. 8/02. i 11/02.), Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Nar. nov., - međ. ug., br. 10/07.) i drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.

Državno tijelo nadležno za projekt obvezno je korisniku projekta dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjena potpore – financijske pomoći.

Korisnik projekta preslik tih ovjerenih stranica ugovora ovjerava svojim pečatom i daje isporučitelju pri nabavi dobara i usluga. Navedeni ovjereni preslik će isporučitelju biti dokaz da ima pravo ne zaračunati porez na dodanu vrijednost pri isporuci dobara i usluga u skladu s odredbama članka 13. točka 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice i odredbom članka 26. stavak 2. točak b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), te u skladu s odredbama o poreznom oslobođenju drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.

Prema odredbama članka 26. stavka 2. točke b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) Ugovori o pružanju usluga, nabavi roba ili ustupanju radova koje izvode izvođači registrirani u Republici Hrvatskoj ili vanjski izvođači, koji se financiraju iz sredstava Zajednice, u Republici Hrvatskoj ne podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost, biljega ili pristojbi za registraciju ili fiskalnih troškova s jednakim učinkom, bilo da takvi troškovi već postoje ili će se tek uvesti.

Odredbama članka 32. stavka 4. točke a) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Nar. nov. – međ. ug., br. 10/08.) propisano je da porezi, uključujući porez na dodani vrijednost nisu prihvatljivi izdaci u okviru IPARD programa.

Prema odredbama članka 27. stavka 4. Pravilnika o provedbi Mjere 301. „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD programa (Nar. nov., br. 61/10., 127/10. i 55/11.) zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i IPARD Ugovoru, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

U skladu s navedenim, postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na način propisan odredbama članka 102. stavka 6. Pravilnika provodi se za projekte koji se financiraju iz sredstava programa Zajednice i na koje se mogu primijeniti odredbe o poreznom oslobođenju iz članka 13. točke 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice i članka 26. stavka 2. točke b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), te odredbe o poreznom oslobođenju drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.

Prema tome, odredbama članka 102. stavka 6. Pravilnika propisan je postupak oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, a ne postupak naknadnog povrata poreza na dodanu vrijednost.

Napominjemo da odredbama Sporazuma između Vlade republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) nije propisano da dobra ili usluge koji se financiraju iz sredstava Zajednice u Republici Hrvatskoj ne podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja