Porez na promet nekretnina kod zamjene nekretnina i kupnje nekretnine kojom građanin rješava svoje stambeno pitanje

Datum: 24.11.2015, Utorak
Klasa: 410-01/15-01/2798
Davatelj: Porezna uprava

Porez na promet nekretnina kod zamjene nekretnina i kupnje nekretnine kojom građanin rješava svoje stambeno pitanje
​Zaprimili smo Vaš upit o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom zamjene nekretnina. U upitu navodite kako Vaša majka prodaje kuću u svojem vlasništvu te ima kupca koji u zamjenu za kuću nudi stan veličine 35 m2. S obzirom na navedeno postavljate pitanje da li će Vaša majka morati platiti porez na stan te ukoliko da u kojem iznosu. Također postavljate i pitanje u slučaju da ste Vi kupac stana da li biste trebali platiti porez na promet nekretnina, obzirom da bi Vam to bila prva nekretnina.
U nastavku odgovaramo kako slijedi.
Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, Odluka USRH 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14, u nastavku: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj.
Stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije li stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
U skladu s člankom 6. stavkom 2. Zakona obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost nekretnine koju stječe.
S obzirom na navedeno, zamjena nekretnina, glede oporezivanje prema odredbama Zakona, smatra se stjecanjem nekretnina, stoga se zamjena nekretnina tretira i oporezuje kao dvije kupoprodaje nekretnina.
Osnovica poreza na promet nekretnina se prema članku 9b. Zakona utvrđuje za svakog sudionika u zamjeni i to prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koju pojedini sudionik stječe zamjenom.
Glede visine poreza ističemo da se porez na promet nekretnina plaća po poreznoj stopi od 5% na osnovicu poreza na promet nekretnina. Osnovicom poreza na promet nekretnina smatra se tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Pod tržišnom vrijednosti nekretnine razumijeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Porezna uprava utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu, no ukoliko je ukupan iznos naknade u ispravi o stjecanju manji od cijena koje se postižu ili se mogu postići na tržištu, Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine (članak 10. i 9. Zakona).
Slijedom navedenog, kod zamjene nekretnina osnovica poreza na promet nekretnina utvrdit će se za svakog sudionika u zamjeni i to prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koju pojedini sudionik stječe zamjenom, a iznos poreza na promet nekretnina zavisan je od tržišne vrijednosti nekretnina koje su predmet prometa nekretnina.
Nadalje, vezano uz pitanje da li biste trebali platiti porez na promet nekretnina ukoliko ste Vi kupac stana ističemo kako su odredbama članka 11a. Zakona propisani uvjeti koji moraju biti kumulativno ispunjeni kako bi građani, koji na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora stječu prvi stan ili kuću, čime rješavaju vlastito stambeno pitanje, ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Isti su detaljno navedeni  ovdje.

Povratak na mišljenja