Porez na promet nekretnina - nasljeđivanje naknadno pronađene imovine

Datum: 20.09.2017, Srijeda
Klasa: 410-20/17-01/44
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo upit odvjetničkog ureda u vezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju nasljeđivanja naknadno pronađene imovine (nekretnine) odnosno je li supruga pok. nasljednika obveznica poreza na promet nekretnina prilikom nasljeđivanja naknadno pronađene nekretnine iza pok. ostavitelja (oca pok. nasljednika).
      Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
      Sukladno članku 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 115/16, dalje u tekstu: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina se, u smislu Zakona, smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira stječe li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate, osim onog na koje se plaća porez na dodanu vrijednost.
      Prema članku 4. Zakona stjecanjem nekretnine  smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, sljecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, sljecanje temeljem zakona te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
      Nadalje, sukladno članku 15. točki 1. Zakona porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju bez naknade ne plaćaju bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem.
      Spomenuto oslobođenje može se primijeniti samo na osobe koje su u tom odnosu s ostaviteljem ili darodavateljem bračni drug, izvanbračni drug, formalni ili neformalni životni partner, potomak ili predak u uspravnoj liniji te posvojitelj  ili posvojenik, a ne i na osobe koje po pravu predstavljanja jesu osobe koje stoje iza navedenih osoba odnosno mjerodavno je srodstvo između ostavitelja i nasljednika.
      Iz navedenog proizlazi da je supruga pok. nasljednika (snaha) iz predmetnog slučaja obveznica poreza na promet nekretnina.

Povratak na mišljenja