Porez na promet nekretnina – unos nekretnine u zakladu

Datum: 22.03.2012, Četvrtak
Klasa: 410-20/11-01/95
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit odvjetnika Ž. Č. vezano uz nastanak obveze plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom osnivanja zaklade, kada se sukladno odredbama Zakona o zakladama i fundacijama (Nar. nov., br. 36/95. i 64/01.) kao osnovna zakladna imovina u zakladu unosi nekretnina u vlasništvu osnivača zaklade odnosno zakladnika.

Člankom 3. stavak 1. Zakona o zakladama i fundacijama propisano je da osoba ili osobe koje namjeravaju osnovati zakladu donose akt o osnivanju zaklade kojim određenu imovinu namjenjuju određenoj zakladnoj svrsi.

Člankom 11. točka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH, 153/02. i 22/11.)propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaklade i fundacije i sve pravne osobe čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa.

Slijedom navedenog, kada se temeljem akta o osnivanju zaklade, u zakladu unosi nekretnina kao osnovna zakladna imovina, radi se o prometu nekretnina temeljem kojeg nastaje obveza plaćanja poreza na promet nekretnina sukladno odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina. Nastanak porezne obveze mora se prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka.

U konkretnom slučaju stjecanja nekretnine od strane zaklade, citiranim odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.

Povratak na mišljenja