Porez po odbitku na kamate bez stvarnog plaćanja

Datum: 09.06.2009, Utorak
Klasa: 410-01/09-01/773
Davatelj: Porezna uprava

Društvo za poslovno savjetovanje C. d.o.o. zatražilo je tumačenje odredbe članka 49. stavka 6. Pravilnika o porezu na dobit. Naime, prema navodima iz upita, društvo A iz Hrvatske (društvo – kćer) primilo je u 2008. godinu kredit od društva B iz Austrije (društvo – majka). Na ugovoreni iznos kredita obračunate su i kamate, te su evidentirane kao obveza po kamatama prema povezanom društvu B. Krajem 2008. godine društvo B je donijelo odluku da se obveze po kreditu kao i pripadajuće obveze za kamate zbog poboljšanja strukture kapitala prenose u kapitalne pričuve društva A. Stoga podnositelj upita postavlja upit da li ovakav način podmirenja kamata podliježe obvezi obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku, budući da stvarnog plaćanja kamata nije bilo, već su obveze za kamate zajedno sa pripadajućom glavnicom prenesene u kapitalne pričuve društva A. Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.
            Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Nar. nov. – međ. ug., br. 3/01.) u članku 11. stavku 1. propisuje se kamate nastale u državi ugovornici, a isplaćene rezidentu druge države ugovornice, mogu oporezivati u toj drugoj državi.
      Sukladno članku 31. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 57/06.) porez po odbitku u smislu navedenog Zakona jest porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj. Stavak 4. navedenog članka, propisuje, između ostalog, da se porez po odbitku iz stavka 1. istoga članka plaća na kamate te na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva koje se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe.
      Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07. i 156/08.) propisuje u članku 49. stavku 6. da ako se obveza za kamate iz članka 31. stavka 4. Zakona o porezu na dobit podmiruje bez stvarnog plaćanja, kamate se smatraju plaćenima i podliježu plaćanju poreza po odbitku.
      Temeljem navedenog, iako nisu isplaćene, kamate su postale dio kapitalnih pričuva sukladno odluci društva, te su stekle status isplaćenih kamata bez financijskog tijeka, stoga zajmodavac odnosno društvo B iz Austrije s njima raspolaže kao da su isplaćene. Navedeno znači da je na takve kamate potrebno obračunati i uplatiti porez na dobit po odbitku sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, Pravilnika o porezu na dobit, te Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu.
      Podnositelja upita upućujemo i na odredbe članka 13. Zakona o porezu na dobit koje propisuju poreznu osnovicu u poslovanju između povezanih osoba rezidenta i nerezidenta, te na članak 14. navedenog Zakona koji sadrži odredbe o kamatama između povezanih osoba.

Povratak na mišljenja