Porezna olakšica za reinvestiranu dobit – ne s uplatama članova društva

Datum: 29.04.2013, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/13-01/708
Davatelj: Porezna uprava

 Primili smo upit društva za poslovne usluge u svezi primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit, pri podnošenju prijave poreza na dobit za 2012. Upitom je postavljeno pitanje je li moguće ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak od kapitala i koristiti poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit ako bi se reinvestiranje dobiti izvršilo uplatom članova društva, međutim na način da se prethodno izvrši "formalna" isplata članovima društva dok bi članovi društva isti dan izvršili povećanje temeljnog kapitala. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor.

 Sukladno čl. 6. st. 1., toč. 6. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. i 22/12.) porezna osnovica iz čl. 5. toga Zakona može se umanjiti za reinvestiranu dobit, osim ako nije ostvarena iz bankarskog odnosno financijskog nebankarskog sektora. Prema st. 5. toga članka Zakona, reinvestirana dobit je ostvarena dobit poreznog razdoblja kojom se u svrhe investiranja i razvoja povećava temeljni kapital sukladno posebnim propisima.

 Člankom 12.a Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12. i 146/12.) detaljnije je propisan postupak i način korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit.

 Sukladno čl. 12.a st. 1. Pravilnika o porezu na dobit, umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit mogu ostvariti porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dobit prije uvećanja i umanjenja prema čl. 5. st. 1. Zakona o porezu na dobit pod uvjetima:
1. da je dobit ili dio dobiti poreznog razdoblja za koje se podnosi prijava poreza na dobit uporabljena za povećanje temeljnog kapitala i
2. da je u sudskom registru, sukladno posebnim propisima, upisano povećanje temeljnog kapitala u visini reinvestirane dobiti i
3. da dobit nije ostvarena u bankarskom odnosno financijskom nebankarskom sektoru.

      Porezni obveznik koji iskazuje umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit, obvezan je prema čl. 12.a st. 2. Pravilnika o porezu na dobit dostaviti uz prijavu poreza na dobit ili najkasnije u roku od 6 mjeseci od proteka roka za podnošenje prijave poreza na dobit, dokaz da je u sudskom registru upisano povećanje temeljnog kapitala u visini reinvestirane dobiti.
     
      Kako bi se utvrdilo pravo na korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit, u skladu s čl. 12.a st. 4. Pravilnika o porezu na dobit, porezni obveznik uz dokaz i u roku iz stavka 2. toga članka Pravilnika, dostavlja odluku o uporabi dobiti ostvarene u poreznom razdoblju za koju se podnosi prijava poreza na dobit, uključivo i dobit koja se reinvestira, te pregled stanja kapitala i rezervi nakon što je u sudskom registru proveden postupak povećanja temeljnog kapitala reinvestiranom dobiti.
     
      Međutim napominjemo, nakon što se provede postupak povećanja temeljnog kapitala potrebno je uzeti u obzir i čl. 12.a st. 7. Pravilnika o porezu na dobit prema kojemu se umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit neće priznati ako porezni obveznik naknadno smanji temeljni kapital koji je povećan reinvestiranom dobiti i izvrši isplate članovima društva i/ili ako se smanjenje temeljnog kapitala izvrši radi povećanja drugih stavki kapitala i rezervi koje u budućim poreznim razdobljima omogućuju isplatu dobiti.
     
      Posebni propisi iz čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dobit i čl. 12.a st. 1. Pravilnika o porezu na dobit, pretpostavljaju primjenu Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 152/11. – pročišćeni tekst i 111/12.) posebice odredbe o uvjetima za isplatu dobiti, promjenama u temeljnom kapitalu i druge postupke koji se provode na Trgovačkom sudu. Članak 459. Zakona o trgovačkim društvima, između ostaloga, propisuje da se o pretvaranju rezervi iz dobiti i rezervi kapitala društva u temeljni kapital može odlučiti nakon što se utvrde godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu koja je neposredno prethodila godini u kojoj se donosi odluka, ako ta izvješća ne pokazuju gubitak, a nema nepokrivenoga gubitka iz prethodnih godina i donese odluka o upotrebi dobiti. Odluka o povećanju temeljnoga kapitala ne može se donijeti prije nego što jedan ili više revizora koje odlukom imaju članovi društva ispitaju posljednja godišnja financijska izvješća i potvrde ih bez rezerve.
     
      Prema čl. 30. st. 11. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12. i 144/12.) dohotkom od kapitala smatraju se i primitci od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz čl. 10. toč. 19. toga Zakona iznad 12.000,00 kn godišnje. Umanjenje za neoporezivi dio primitka iz čl. 10. toč. 19. toga Zakona priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave. Nadalje, prema st. 13. navedenoga članka, dohodak od kapitala ne utvrđuje se po osnovi dividendi i udjela ud obiti, ako su dividende i ti udjeli iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva.
     
      Sukladno čl. 51. st. 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak predujam poreza na dohodak po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz čl. 30. st. 11. toga Zakona plaća se po odbitku, po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka iz čl. 36. toga Zakona i neoporezivog dijela primitka iz čl. 10. toč. 19. toga Zakona. Predujam dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz čl. 30.s t. 11. toga Zakona oporezuje se pri isplati na način propisan stavkom 4. toga članka.
     
      Prema čl. 41. st. 11. Pravilnika o porezu na dohodak, dohodak od kapitala se sukladno čl. 30. st. 13. Zakona o porezu na dohodak ne utvrđuje po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, ako su dividende i ti udjeli iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva, te se na odgovarajući način primjenjuju uvjeti iz čl. 12.a st. 2., 7. i 8. Pravilnika o porezu na dobit. Ako navedeni uvjeti nisu ispunjeni, te naknadno dođe do smanjenja temeljnog kapitala isplatom članovima društva, iz navedenih će se isplata utvrditi dohodak iz st. 6. toga članka Pravilnika o porezu na dohodak. Isto se primjenjuje i u slučaju promjene strukture vlasništva te se obveza prenosi na novog imatelja dionica ili udjela.
     
      Slijedom navedenoga, postupak povećanja temeljnog kapitala na način opisan u dostavljenom upitu nije u skladu s navedenim propisima prema kojima je moguće ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak od kapitala, iz razloga što u konkretnom slučaju dolazi do isplate udjela članovima društva, te stoga nije moguće niti koristiti olakšicu u vidu umanjenja osnovice poreza na dobit za reinvestiranu dobit. Iznosom reinvestirane odbiti u prijavi poreza na dobit iskazuje se smanjenje dobiti te se stoga umanjuje godišnja obveza poreza na dobit, na način da se dio dobiti ili dobit poreznog razdoblja izuzme od oporezivanja porezom na dobit, međutim pod uvjetom da se taj neoporezivi dio dobiti unese u temeljni kapital pri čemu sukladno Zakonu o porezu na dohodak ne postoji obveza poreza na dohodak od kapitala. Dakle potrebno je temeljni kapital povećati iz sredstava društva i to ostvarenom dobiti poreznog razdoblja, a ne uplatama članova društva.

Povratak na mišljenja