Porezna tajna i dostavljanje podataka društvu koje obavlja djelatnost sudskog vještačenja

Datum: 24.06.2014, Utorak
Klasa: 410-01/14-01/1932
Davatelj: Porezna uprava

     Zaprimili smo upit podnositelja (trgovačkog društva navedenoga u dostavnom spisku) u kojem je zatraženo tumačenje instituta porezne tajne u svezi pribavljanja službenih podataka o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

            U upitu se navodi da je trgovačko društvo registrirano za obavljanje djelatnosti sudskog vještačenja i da u svezi traženja službenih podataka nadležnim tijelima upućuje službeni dopis kojemu prilaže sudsko rješenje o imenovanju u određenom predmetu u kojem je navedeno što se od strane trgovačkog društva koje je imenovano traži kako bi ono izradilo nalaz i mišljenje vještaka za potrebe suda.

            Odredbama čl. 8. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13., u nastavku: OPZ) propisana je obveza čuvanja porezne tajne.

Odredbom čl. 8. st. 1. OPZ-a definiran je pojam porezne tajne na način da se poreznom tajnom smatraju svi podaci koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te svi drugi podaci u vezi s poreznim postupkom kojima porezno tijelo raspolaže.

U članku 8. stavku 5. OPZ-a propisani su slučajevi kada se smatra da prilikom iznošenja podataka nije povrijeđen institut čuvanja porezne tajne:

1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,  

2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnima za oporezivanje društva,  

3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,

4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose,

5. ako se iznose podaci za potrebe naplate poreznog duga,

6. ako se podaci daju na zahtjev drugog javnopravnog tijela koje po službenoj dužnosti traži podatke nužne za ostvarivanje prava pred tim tijelom povodom zahtjeva stranke u postupku, a koje bi inače stranka trebala sama pribaviti,

7. ako ustrojstvene jedinice Ministarstva financija međusobno dostavljaju podatke koji mogu biti od utjecaja na utvrđivanje prava i obveza poreznih obveznika,

8. ako se podaci daju na temelju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primjeni u Republici Hrvatskoj,

9. ako se podaci daju u skladu s postupkom propisanim ovim Zakonom za pružanje i dobivanje pravne pomoći i

10. ako se podaci daju u skladu s postupkom propisanim ovim Zakonom o administrativnoj suradnji i razmjeni informacija između država članica Europskih zajednica.

Prihvaćanje temeljnih odredaba ZUP-a odnosno propisivanje posebnih odredaba samo onda kada to zahtijeva posebnost postupanja u poreznim postupcima proizlazi iz odredbe čl. 4. OPZ-a. Naime, odredbom čl. 4. OPZ-a propisuje se supsidijarna primjena odredaba ZUP-a, što znači da se na materiju koja nije propisana OPZ-om primjenjuju odredbe ZUP-a.

Prema čl. 26. ZUP-a koji se primjenjuje u svezi s odredbom čl. 4. OPZ-a, javnopravna tijela dužna su pružati pravnu pomoć drugim javnopravnim tijelima, u granicama svojeg djelokruga i nadležnosti. Javnopravno tijelo zatražit će pravnu pomoć kad su mu potrebna saznanja o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima raspolaže drugo javnopravno tijelo ili kad zbog drugih opravdanih razloga ne može samo ili ne može pravodobno provesti potrebne radnje u postupku.

Kao javnopravna tijela mogu se pojaviti: tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje imaju javne ovlasti.

U smislu Zakona o općem upravnom postupku ne može se zaključiti da je trgovačko društvo koje obavlja djelatnost sudskog vještačenja javnopravno tijelo pa se u skladu s navedenim ne može primijeniti ni odredba čl. 8. st. 5. t. 6. OPZ-a.

Iz izloženih odredaba proizlazi da je OPZ-om propisan pravni institut porezne tajne i jasno je definirano koji se podaci smatraju poreznom tajnom, a to su svi podaci iz poreznog postupka. Isto tako OPZ taksativno navodi slučajeve kada se smatra da prilikom iznošenja podataka iz poreznog postupka nije povrijeđen institut porezne tajne.

Slijedom navedenoga, dostavljanjem podataka o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava trgovačkom društvu koje obavlja djelatnost sudskog vještačenja bila bi povrijeđena obveza čuvanja porezne tajne. Međutim, obveza čuvanja porezne tajne ne bi bila povrijeđena kada bi se, za potrebe sudskog postupka, podaci o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava dostavili sudu na njegovo traženje.

Povratak na mišljenja