Porezne olakšice za korisnike slobodnih zona

Datum: 25.01.2010, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/10-01/44
Davatelj: Porezna uprava

Društvo P. postavilo je upit vezano uz korištenje poreznih olakšica propisanih za korisnike slobodnih zona. Prema upitu društvo ima interes poslovati u slobodnoj zoni Split, napravit će ugovor sa Luka d.d., Split i kao takvo biti korisnik slobodne zone. Društvo namjerava izvršiti ulaganja u vrijednosti jedan milijun eura odnosno kupiti nekoliko strojeva za vađenje rasutog cementa iz brodova, za prepakiranje cementa u vreće, za ukrcaj rasutog cementa u auto cisterne, utovarivač za utovar rasutog cementa, viljuškar, a u već postojećem iznajmljenom skladištu, prema upitu, društvo namjerava napraviti poseban silos za rasuti cement. Nadalje, društvo namjerava koristiti porezne olakšice propisane za slobodne zone, stoga se postavlja upit što je to infrastruktura u slobodnoj zoni odnosno da li navedeni strojevi i objekti ulaze u infrastrukturu, te da li se ostvaruje porezna olakšica na temelju navedenih ulaganja, a sve vezano uz dio odredbe »ako korisnik sudjeluje u izgradnji infrastrukture u slobodnoj zoni, oslobođen je plaćanja poreza". Zakon o slobodnim zonama (Nar. nov., br. 44/96., 92/05. i 85/08.) propisuje u članku 26. da korisnici zone mogu biti osnivač zone te druge domaće i strane fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: korisnici). Domaće i strane fizičke i pravne osobe mogu obavljati gospodarsku djelatnost u zoni ako su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje te djelatnosti te ako Ispunjavaju uvjete propisane navedenim Zakonom. Korisnici obavljaju gospodarsku djelatnost u zoni na temelju ugovora sklopljenog s osnivačem zone. Korisnici su dužni voditi knjigovodstvo za poslovanje u zoni, ili odvojeno knjigovodstvo za dio svog poslovanja koje obavljaju u zoni. Zakon o slobodnim zonama (Nar. nov., br. 44/96. i 92/05.) izmijenjen je i dopunjen tijekom 2008. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama (Nar. nov. br. 85/08) koji je stupio na snagu 29. srpnja 2008. i to, između ostalog, u dijelu odredbi koje propisuju plaćanje poreza u zoni.

Člankom 36. stavkom 1. Zakona o slobodnim zonama propisano je da se na korisnike zona koji vrše početno ulaganje, primjenjuju poticajne mjere iz Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 138/06.).

Člankom 36. stavkom 2. Zakona o slobodnim zonama propisano je da korisnici zona koji su do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama (Nar. nov., br. 85/08.) uložili u gradnju ili sudjelovali u izgradnji objekata ulaganjem više od 1.000.000,00 kuna, a pri tome nisu iskoristili gornju granicu dopuštenog intenziteta potpore za ulaganje propisane kartom regionalnih potpora, ostvaruju pravo na oslobođenje plaćanja poreza na dobit do godine u kojoj će iskoristiti gornju granicu dopuštenog intenziteta potpore za ulaganje, propisane kartom regionalnih potpora, ali najdulje do 31. prosinca 2016. Navedeni članak u stavku 6. propisuje da su korisnici zona koji namjeravaju koristiti potpore za ulaganje propisane stavkom 2. istoga članka, dužni do 31. prosinca 2008. dostaviti Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, izračun vrijednosti izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganje iz stavka 2. navedenoga Članka, sukladno odredbama stavka 4. i 5. istoga članka, ovjeren od strane nezavisne pravne ili fizičke osobe ovlaštene za poslove procjene i izračuna vrijednosti ulaganja. Zakon o slobodnim zonama u članku 37.a stavku 1. propisuje da korisnici zona, koji su gospodarsku djelatnost u zoni obavljali do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama (Nar. nov., br. 85/08.), plaćat će porez na dobit ovisno o prostornoj jedinici za statistiku II razine u kojoj se zona nalazi, a sukladno Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku-NKPJ, I to na sljedeći način:

a) Korisnici zona koje se nalaze u prostornoj jedinici za statistiku II. razine - sjeverozapadna Hrvatska (HR 01), plaćat će porez na dobit

- u visini od 50% od propisane porezne stope u razdoblju od 2008. do 2010. godine,

- u visini od 75% od propisane porezne stope u razdoblju od 2011. do 2013. godine,

- u visini propisane porezne stope od 2014. godine.

b) Korisnici zona koje se nalaze u prostornim jedinicama za statistiku II. razine - središnja i istočna (Panonska) Hrvatska (HR 02) i jadranska Hrvatska (HR 03), plaćat će porez na dobit

- u visini od 50% od propisane porezne stope u razdoblju od 2008. do 2013. godine,

- u visini od 75% od propisane porezne stope u razdoblju od 2014. do 2016. godine,

- u visini propisane porezne stope od 2017. godine.

Člankom 37.a stavkom 3. Zakona o slobodnim zonama propisano je da iznos oslobođenja od plaćanja poreza na dobit za navedena vremenska razdoblja iz stavka 1. i 2. navedenoga članka, utvrđuje se sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Odlukom o objavi pravila o potporama male vrijednosti.

Temeljem navedenog, društvo može koristiti porezne olakšice kao korisnik slobodne zone pod uvjetima i na način propisan Zakonom o slobodnim zonama, ali i Zakonom o poticanju ulaganja ako vrši početno ulaganje. Zakon o poticanju ulaganja u članku 3. propisuje da su poticajne mjere, između ostalog, i porezne povlastice, a koje su propisane člankom 4. navedenog Zakona. Temeljem Zakona o slobodnim zonama donijet je i u primjeni je Pravilnik o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona (Nar. nov. br. 122/08) koji propisuje postupak prijave za izračun izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i za ostvarenje porezne povlastice za korisnike slobodnih zona; oblik i obvezni sadržaj Prijave za izračun izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja za korisnike slobodnih zona s pripadajućim obrascima; oblik i obvezni sadržaj Prijave za ostvarenje porezne povlastice za korisnike slobodnih zona s pripadajućim obrascima; postupak odobrenja potpore - ostvarenje prava na poreznu povlasticu za korisnike slobodne zone; te obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o korištenju potpora za izvršena ulaganja, odnosno o korištenju porezne povlastice za korisnike slobodnih zona. Uredba o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 64/07.) donijeta je na temelju Zakona o poticanju ulaganja, ista je u primjeni, a njome se propisuje oblik i obvezni sadržaj Prijave za korištenje poticajnih mjera za ulaganje s pripadajućim obrascima; postupak prijave, odobravanja i korištenja poticajnih mjera za ulaganje, te obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o korištenju poticajnih mjera za ulaganje. Nadalje, Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05.,133/07.,156/08. i 146/09.) u članku 43. stavku 1. propisuje da porezni obveznik korisnik slobodnih zona može ostvariti pravo na korištenje poreznih oslobođenja i olakšica u visini, na način i pod uvjetima propisanim posebnim propisima koji uređuju obavljanje gospodarske djelatnosti u slobodnim zonama i ostvarivanje poreznih povlastica koje se odnose na korisnike slobodnih zona. Navedeni članak u stavku 2. propisuje da pravo na korištenje poreznih oslobođenja i olakšica iz stavka 1. navedenoga članka, ostvaruje korisnik slobodnih zona koji je stekao status nositelja porezne povlastice za izvršena ulaganja korisnika slobodne zone odnosno status nositelja porezne povlastice za korisnika slobodne zone sukladno posebnim propisima iz stavka 1. istoga članka. Prema članku 43.a Pravilnika o porezu na dobit porezni obveznik koji koristi porezne povlastice prema Zakonu o poticanju ulaganja, obvezan je uz prijavu poreza na dobit priložiti i presliku Potvrde o dodjeli statusa nositelja poticajnih mjera, prema članku 13. navedenog Zakona, te godišnje izvješće s podacima propisanim u članku 13. Uredbe o poticanju ulaganja. Stoga društvo koje želi poslovati u slobodnoj zoni kao korisnik slobodne zone, upućujemo na nadležno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva radi utvrđivanja statusa korisnika slobodne zone odnosno utvrđivanja statusa nositelja poticajnih mjera, podnošenja svih propisanih prijava obrazaca i dokumentacije, a radi ostvarivanja prava, između ostalog, i na porezne olakšice odnosno plaćanje poreza na dobit po stopama koje su manje od Zakonom o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 57/06.) propisane stope poreza na dobit od 20% sukladno posebnim propisima o slobodnim zonama i posebnim propisima o poticanju ulaganja.

Povratak na mišljenja