Porezni broj obrtnika – MBG i informacija o statusu poreznog obveznika u PU

Datum: 29.11.2007, Četvrtak
Klasa: 410-19/07-01/1459
Davatelj: Porezna uprava

Poduzeće flK.«, obratilo nam se s upitom treba li na računu što ga izdaju kupcima koji su fizičke osobe – obrtnici navoditi njihov matični broj građana (u daljnjem tekstu: MBG), obzirom da je Zakonom o matičnom broju (Nar. nov., br. 9/92. i 66/02.), ograničena njegova upotreba u javnim ispravama, također postavljaju i pitanje mogu li u Poreznoj upravi dobiti informaciju o tome je li njihov dobavljač upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost kako bi mogli pravilno primijeniti pravo na odbitak pretporeza.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Obzirom da se sustav poreznih evidencija u Poreznoj upravi i kod poreznih obveznika temelji na podacima o MBG-u, sve dok se na odgovarajući način ne osigura zamjena MBG-a na drugi način utvrđenim poreznim brojem, za funkcioniranje cijelog sustava poreza na dodanu vrijednost te ostalih poreznih oblika upotreba MBG-a u porezne svrhe zadržava se do daljnjeg.

Stoga, prilikom ispostavljanja računa obrtnicima, poduzeće flK.« obvezno je u računu između ostalog navesti i MBG fizičke osobe – obrtnika, koji je prema članku 15. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), jedan od osnovnih elemenata što ih treba sadržavati račun temeljem kojeg se može ostvariti pravo na odbitak pretporeza.

U vezi pitanja o tome može li porezni obveznik u Poreznoj upravi dobiti informaciju o tome je li njegov dobavljač upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, napominjemo da su odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 79/07.), propisani uvjeti i način upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. Navedenim propisima nije propisana obveza pokretanja postupka oko dobivanja informacije je li neka pravna ili fizička osoba u sustavu poreza na dodanu vrijednost, međutim nema ni zakonske zapreke da se traženi podatak dobije u nadležnom Područnom uredu Porezne uprave, ako je taj podatak potreban drugom poreznom obvezniku kako bi mogao pravilno primijeniti pravo na odbitak pretporeza.

Povratak na mišljenja