Porezni položaj stjecanja nekretnine dosjelošću – oporezivo

Datum: 24.03.2010, Srijeda
Klasa: 410-01/10-01/28
Davatelj: Porezna uprava

Podneskom nam se obratio S. M. sa upitom je li stjecanje nekretnina dosjelošću oporezivo porezom na promet nekretnina slijedom čega u nastavku odgovaramo.

Prema članku 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH i 153/02.; dalje: Zakon) predmet oporezivanja navedenog Zakona je promet nekretnina. Prometom nekretnina smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj. Sukladno stavku 2. istog članka Zakona, stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

Člankom 159. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96., 68/98.,137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06.,146/08., 38/09. i 153/09.) propisan je institut dosjelosti prema kojem se dosjelošću stječe vlasništvo stvari samostalnim posjedom te stvari ako taj ima zakonom određenu kakvoću i neprekidno traje zakonom određeno vrijeme, a posjednik je sposoban da bude vlasnikom te stvari.

Slijedom prethodno navedenog, a prema upitu podnositelja podneska, stjecanje nekretnina dosjelošću smatra se predmetom oporezivanja poreza na promet nekretnina.

Skrećemo pozornost da porezna obveza poreza na promet nekretnina ako se nekretnina stječe na temelju odluke suda ili drugog tijela, nastaje u trenutku pravomoćnosti te odluke (članak 14. stavak 2. Zakona) te ju je porezni obveznik dužan prijaviti ispostavi područnog ureda Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana nastanka porezne obveze poreza na promet nekretnina (članak 17. stavak 1. Zakona).

Povratak na mišljenja