Porezni položaj ustanova koje prefakturiraju udruženju koje nije obveznik PDV-a

Datum: 19.01.2009, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/08-01/1199
Davatelj: Porezna uprava

Udruženje obrtnika P. (u daljnjem tekstu: Udruženje), zaključilo je sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Ugovor o dodjeli poticajnih namjenskih bespovratnih sredstava za projekt »Informatičko obrazovanje obrtnika« s ciljem unaprjeđenja strukovnog obrazovanja, stjecanja i unaprjeđivanja informatičkih kompetencija obrtnika. Prema Ugovoru, 70% cijene izobrazbe podmiruje Ministarstvo, dok 30% plaćaju polaznici. Nastavu će provoditi Pučko otvoreno učilište O., a program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. U vezi pitanja može li Udruženje, koje nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, izdati račune za izobrazbu sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost polaznicima programa – obrtnicima koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, kako bi ostvarili pravo na odbitak pretporeza po takvim računima, odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 2. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 47/95. do 76/07.) propisano je da se poduzetnikom, u smislu ovog Zakona, smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.

Obveznik poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona između ostalih je poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge iz članka 2. stavak 1., osim poduzetnika iz članka 22. stavka 1. Zakona.

Prema odredbi članka 15. stavak 1. Zakona, porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost.

Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su, prema odredbama članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona i članka 63. stavak 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 60/96. do 34/08.), usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda, uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji određuju djelokrug rada tih ustanova. Usluge ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu koje se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa također se smatraju uslugama i isporukama dobara koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost.

Iz predmetnog dopisa razvidno je da će Pučko otvoreno učilište, ustrojeno kao ustanova, Udruženju izdati račun na cjelokupni iznos naknade za obavljenu uslugu obrazovanja obrtnika i to bez poreza na dodanu vrijednost, obzirom da su usluge obrazovanja ustanova za trajnu naobrazbu prema programu verificiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa oslobođene poreza na dodanu vrijednost sukladno odredbama članka 11. Zakona.

Obzirom da Udruženje obrtnika Požega nije upisano u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, ne može, sukladno navedenim odredbama Zakona, prilikom »prefakturiranja« usluge obrazovanja obrtnika izdavati račune sa obračunatim porezom na dodanu vrijednost svojim članovima, obrtnicima koji su polaznici programa obrazovanja, sufinanciranog od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Povratak na mišljenja