Porezni postupak pri isplati dividendi i udjela u dobiti pravnim osobama rezidentima Švicarske Konfederacije

Datum: 02.04.2015, Četvrtak
Klasa: 410-01/14-01/3360
Davatelj: Porezna uprava


Temeljem upita koji se odnosi na obvezu plaćanja poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti članu društva pravnoj osobi sa sjedištem u Švicarskoj Konfederaciji, te isplati dobiti odnosno dividendi i udjela u dobiti, obveznika poreza po tonaži broda.
 
Prema čl. 31. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 143/14.) porez po odbitku u smislu toga Zakona jest porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj. Porezni obveznik poreza po odbitku je isplatitelj. Porezna osnovica poreza po odbitku je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu inozemnom primatelju. Stavkom 4. toga članka Zakona propisano je, između ostaloga, da se porez po odbitku plaća pri isplati dividendi i udjela u dobiti.
 
Od datuma pristupanja Republike Hrvatskoj Europskoj uniji na snazi je odredba čl. 31. e Zakona o porezu na dobit kojom je propisano kako se porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti iz čl. 31. st. 4. i 7. toga, Zakona ne plaća se kada se dividende i udjeli u dobiti isplaćuju društvu koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, ako:
1. primatelj dividende ili udjela u dobiti ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti,
2. ako najniži postotak udjela iz točke 1. članka 31.e st. 1. Zakona o porezu na dobit ima u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca.

Primatelj iz st. 1. toga članka je društvo:
     1. koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema popisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit.
2. koje je rezident države članice EU u skladu s pravom te države i ne odnosi se na rezidente izvan EU prema međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, zaključenih s državama nečlanicama,
3. je obveznik jednog od poreza za koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema popisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit kojeg donosi ministar financija. Navedeno se ne odnosi na društva koja su oslobođena plaćanja poreza ili imaju mogućnost izbora.
 
Propisivanjem izuzeća od plaćanja poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobit društvima koje imaju sjedište na području Europske unije izvršena je obveza usklađivanje Zakona o porezu na dobit s Direktivom Vijeća 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društava i društva kćeri iz različitih država članica. Međutim, pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji stopili su na snagu i posebni sporazumi koje je Europska unija sklopila s državama nečlanicama i koje je od 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska dužna primjenjivati. Jedan od takvih sporazuma je Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju (SL L 385/30 od 29. 12. 2004.: dalje u tekstu: Sporazum) koji pored postupka u svezi kamata na štednju uređuje i postupak oporezivanja dividendi, kamate i licenci među trgovačkim društvima.
 
Prema čl. 15. Sporazuma, ne dovodeći u pitanje primjenu domaćih i ugovornih odredbi o sprečavanju prevare ili zlouporabe u Švicarskoj i u državama članicama, dividende koje društva kćeri isplate matičnom društvu nisu predmet oporezivanja u izvornoj državi kada:

     - matično društvo najmanje dvije godine ima izravan udio od minimalno 25 % u kapitalu društva kćeri, i
- jedno trgovačko društvo je u porezne svrhe rezident države članice, a drugo trgovačko društvo je u porezne svrhe rezident Švicarske, i
- na temelju bilo kakvog sporazuma o dvostrukom oporezivanju s nekom trećom državom nijedno od trgovačkih društava u porezne svrhe nije rezident te treće države,
- oba društva podliježu porezu na dobit bez izuzeća i oba prihvaćaju formu društva s ograničenom odgovornošću.
 
Slijedom navedenoga, ukoliko društvo isplatitelj i društvo primatelj dividende ili udjela u dobiti zadovoljavaju uvjete propisane čl. 15. navedenoga Sporazuma, tada isplata dividendi odnosno udjela u dobit ne podliježe obvezi plaćanja poreza po odbitku. Međutim, isplatitelj je dužan osigurati dokaze o zadovoljenju navedenih uvjeta kako bi se mogle primijeniti odredbe čl. 15. st. 1. Sporazuma. Nadalje, ukoliko je isplatitelj u trenutku isplate dividendi ili udjela u dobiti primjenom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja platio porez po odbitku po stopi od 5%, a isti može dokazati da su uvjeti za primjenu Sporazuma bili ispunjeni na datum stupanja na snagu toga Sporazuma u Republici Hrvatskoj, odnosno od 1. srpnja 2013., primatelj dividende ili udjela u dobiti odnosno društvo koje je rezident Švicarske Konfederacije, može zatražiti povrat više plaćenog poreza po odbitku na način propisan čl. 51. st. 9. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 146/12., 160/13., 12/14. i 157/14.).
 
Nadalje, od 1. siječnja 2014. određeni obveznici poreza na dobit pod uvjetima i na način propisan čl. 429. do 429.i Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.), mogu umjesto poreza na dobit plaćati porez po tonaži broda. Međutim, obveznici poreza po tonaži broda su dužni voditi sve poslovne knjige u skalu s propisima o računovodstvu i računovodstvenim standardima dok poreznu obvezu utvrđuju u paušalnom iznosu za djelatnosti naveden u čl. 429. Pomorskog zakonika, a za sve druge djelatnosti plaćaju porez na dobit. Stoga je čl. 12. st. 6. Pravilnika o porezu na dobit propisano da ukoliko je isplatitelj dividendi i udjela u dobiti obveznik poreza po tonaži broda, smatra se da su ispunjeni uvjeti iz čl. 6. st. 1. t. 1. podt. 1.1. a) Zakona o porezu na dobit. Slijedom navedenoga i u smislu navedenih propisa, smatra se da društvo odnosno porezni obveznik koji je obveznik poreza po tonaži broda, može biti isplatitelj dividende ili udjela u dobiti, te isti može primijeniti odredne čl. 31.e Zakona o porezu na dobit i navedenoga Sporazuma.
 

Povratak na mišljenja