Porezni tretman darovanja za zdravstvene potrebe koje poslodavac isplaćuje svojim radnicima

Datum: 17.05.2016, Utorak
Klasa: 410-01/16-01/01514
Davatelj: Porezna uprava

        U vezi Vašeg upita o poreznom tretmanu darovanja za zdravstvene potrebe koje poslodavac isplaćuje svojim radnicima.
        Člankom 9. st. 1.t. 4. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH – 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH – 83/14., 143/14., 136/15., dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala), rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiro-račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.
        Člankom 6. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. – ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14., 137/15., dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se dohodak ne utvrđuje po osnovi primitaka koje fizičke osobe ostvaruju darovanjima u novcu i dobrima dobivenima od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe, pod propisanim uvjetima i do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu. Od tih primitaka ne utvrđuje se dohodak pod uvjetima:

-da zdravstvene potrebe koje se financiraju danim darovanjima nisu plaćene iz osnovnog, dopunskog, dodatnog ili privatnoga zdravstvenog osiguranja, niti na teret sredstava fizičke osobe,

-da su novčana sredstva (darovanja) isplaćena na žiro-računu fizičke osobe primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili u inozemstvu za te svrhe te

-davatelj i primatelj darovanja o navedenim darovanjima i njihovu korištenju posjeduju vjerodostojne isprave (potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiro-račun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i drugo).

        Ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za zdravstvene potrebe primatelja, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom.
        Davatelj darovanja obvezan je voditi evidenciju o danim darovanjima, neovisno u kojem obliku, koja osobito sadrži slijedeće podatke: nadnevak isplate odnosno davanja, ime i prezime primatelja darovanja te njegov OIB, način isplate (na žiro-račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove ili u dobrima), iznos koji se daruje.
        Sukladno navedenom, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani čl. 6. st. 6. Pravilnika poslodavac može svojem radniku neoporezivo isplatiti darovanje za zdravstvene potrebe iz čl. 9. st. 1. t. 4. Zakona o operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala.

Povratak na mišljenja