Porezni tretman davanja privatnog apartmana na korištenje rodbini i prijateljima

Datum: 06.12.2007, Četvrtak
Klasa: 410-01/07-01/1065
Davatelj: Porezna uprava

U svezi s vašim dopisom klasa: 410-01/07-01/270, ur. broj: 513-07-17-07-2 od 16. srpnja 2007. godine, a koji se odnosi na porezni tretman davanja na korištenje apartmana na moru rodbini i prijateljima, a povodom upita nerezidenata Renate i Noberta W., nastavno odgovaramo.

Člankom 27. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima.

U skladu s člankom 27. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak kod dohotka od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina priznaju se izdaci u visini 30% od ostvarene najamnine ili zakupnine.

Člankom 50. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak i člankom 72. stavci od 1. do 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07.) propisano je da se kod dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine, osim dohotka ostvarenog iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranjem kampova iz članka 44. istoga Zakona, predujmovi poreza plaćaju prema rješenju Porezne uprave i to do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Pri utvrđivanju predujma poreza ne uzima se u obzir osobni odbitak poreznog obveznika iz članka 36. toga Zakona. Predujam poreza na dohodak plaća porezni obveznik mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, a po stopi od 15%.

Člankom 72. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da predujam poreza na dohodak od imovine plaćaju na navedeni način i porezni obveznici nerezidenti i to od dohotka od imovine ostvarenog iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranjem kampova koji se nalaze u tuzemstvu.

Zakonom o porezu na dohodak i pratećim Pravilnikom o porezu na dohodak nije propisano da se dohodak od imovine ne utvrđuje i porez na dohodak ne plaća u slučajevima kada porezni obveznik daje nekretninu u svojemu vlasništvu na korištenje drugim fizičkim ili pravnim osobama, a bez naknade. U tim se slučajevima primjenjuju odredbe članka 28. Zakona o porezu na dohodak, prema kojima je propisano da ako zakupnina odnosno najamnina nije prijavljena ili nije prijavljena u tržišnom iznosu, dohodak od imovine utvrđuje Porezna uprava prema tržišnim cijenama u mjestu u kojemu se nekretnina nalazi. Procjena porezne osnovice propisana je i člankom 79. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00., 86/01., 150/02.).

Odredbama članka 6. – Dohodak od nekretnina iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Republike Austrije (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 3/01.) propisano je da se dohodak koji rezident države ugovornice ostvari od nekretnina (uključujući dohodak od poljoprivrede i šumarstva), koje se nalaze u drugoj državi ugovornici, može oporezivati u drugoj državi ugovornici. Pri tome se dohotkom od nekretnina smatra i dohodak koji se ostvaruje od izravnog korištenja, davanja u zakup ili najam te na svaki drugi način korištenja nekretnine.

Prema tome, iako se porezni obveznik iz predmetnog upita može smatrati rezidentom Republike Austrije, pravo oporezivanja dohotka od nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, ima Republika Hrvatska i to u skladu s člankom 6. navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, pa se primjenjuju tuzemni propisi odnosno naprijed navedene odredbe Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Povratak na mišljenja