Porezni tretman gratis isporuka

Datum: 26.10.2016, Srijeda
Klasa: 410-19/16-02/102
Davatelj: Porezna uprava

      ​Tuzemni porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana isporuka koje obavlja temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sa švicarskom tvrtkom. U upitu se navodi da tuzemni porezni obveznik namjerava za švicarsku firmu proizvoditi odnosno šivati muško donje rublje s tim da švicarska tvrtka kupuje materijale za izradu proizvoda (guma, materijal i ostalo) iz zemalja Europske unije i izravno ih dostavlja tuzemnom partneru u Republiku Hrvatsku. Prema navodima u upitu tuzemni porezni obveznik namjerava u ime švicarske tvrtke obavljati isporuku njihovim kupcima odnosno drugim tvrtkama iz Europske unije, ali i tvrtkama izvan Europske unije. U upitu se navodi da švicarska tvrtka plaća repromaterijal, prodaje i naplaćuje robu (finalne proizvode), a tuzemni porezni obveznik obavlja uslugu šivanja i isporuke (pakiranje i slanje robe) prema pojedinačnim kupcima temeljem naloga za isporuku koje daje švicarska tvrtka što namjerava naplaćivati jednom mjesečno od švicarske tvrtke. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje na koji način švicarska tvrtka mora poslovati u Republici Hrvatskoj, mora li imati hrvatski PDV identifikacijski broj, koje izvještaje mora predavati te mora li voditi dvojno knjigovodstvo. Također, postavljeno je pitanje mogu li u dobra koja švicarska tvrtka uvozi biti dostavljena na adresu tuzemnog poreznog obveznika koji obavlja uslugu šivanja te mora li švicarska tvrtka imati EORI broj. 
      U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
      Stjecanje dobara unutar Europske unije prema članku 9. stavku 1. Zakona o PDV-u je stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze stjecatelju tih dobara u državu članicu koja nije država članica u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara. Mjestom stjecanja dobara unutar Europske unije sukladno članku 27. stavku 1. Zakona o PDV-u smatra se mjesto gdje završava otprema ili prijevoz dobara stjecatelju.
      Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
      Odredbama članka 41. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u propisano je da su PDV-a oslobođene isporuke dobara koje prodavatelj ili osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a koji djeluju kao takvi u toj drugoj državi članici.
Člankom 45. stavkom 1. točkom 1. Zakona o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan Europske unije.
      Sukladno članku 77. stavku 5. točki b) Zakona o PDV-u Porezna uprava dodijelit će PDV identifikacijski broj svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, koji stječe dobra unutar Europske unije u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 2. Zakona o PDV-u te svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik čija su stjecanja dobara unutar Europske unije predmet oporezivanja PDV-om u skladu s člankom 5. stavkom 4. Zakona o PDV-u.
      Strani porezni obveznici zahtjev za dodjelom PDV identifikacijskog broja podnose Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, a danom dodjele PDV identifikacijskog broja ujedno se upisuju u registar obveznika PDV-a. Porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije sukladno članku 126. Zakona o PDV-u moraju imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV osim u slučaju kada obavljaju usluge prema posebnom postupku oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge iz članka 119.a Zakona o PDV-u te u slučaju kada obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske. Porezni zastupnik mora biti opunomoćen za zaprimanje pismena, podnošenje prijave PDV-a te obavljanja svih poslova u vezi s utvrđivanjem i plaćanjem PDV-a.
      Informacije u vezi PDV identifikacijskog broja za porezne obveznike koji imaju sjedište izvan iz Europske unije dostupne su na poveznici:
http://www.porezna-uprava.hr/PdviEu/Documents/PDV%20ID%20broj%20za%20obveznike%20koji%20imaju%20sjedište%20izvan%20EU(07.06.2013.).pdf
     Slijedom navedenog, stjecanje dobara unutar Europske unije oporezivo je u državi članici odredišta, a stjecatelji moraju imati dodijeljen PDV identifikacijski broj. Prema tome, u slučaju kada švicarska tvrtka kupuje materijale za izradu proizvoda iz zemalja Europske unije i izravno ih dostavlja tuzemnom partneru u Republiku Hrvatsku švicarska tvrtka obavlja stjecanje dobara u Republici Hrvatskoj na koje mora obračunavati hrvatski PDV. Prije obavljanja takvog stjecanja dobara švicarska tvrtka obvezna je zatražiti izdavanje hrvatskog PDV identifikacijskog broja čime postaje tuzemni porezni obveznik PDV-a te mora imenovati poreznog zastupnika. Takvo stjecanje dobara iskazuje se osim u Obrascu PDV-a i u Obrascu PDV-S (Prijava za stjecanje dobara i usluga iz drugih država članica) koji se podnose elektroničkim putem do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.
U slučaju kada tuzemni porezni obveznik u ime švicarske tvrtka obavlja isporuku dobara kupcima odnosno drugim tvrtkama iz Europske unije radi se o isporuci dobara unutar Europske unije koja je oslobođena PDV-a pod uvjetom da je kupac dao svoj PDV identifikacijski broj te da su dobra otpremljena u drugu državu članicu. Tako obavljena isporuka dobara iskazuje se u Obrascu PDV-a te Obrascu ZP (Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije) koji se podnose elektroničkim putem do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.
U slučaju kada tuzemni porezni obveznik u ime švicarske tvrtke obavlja isporuku dobara kupcima odnosno drugim tvrtkama izvan Europske unije radi se o izvoznoj isporuci dobara koja je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona o PDV-u.
      Na uslugu šivanja koju tuzemni porezni obveznik zaračunava švicarskoj tvrtki primjenjuje se opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Stoga, tuzemni porezni obveznik koji obavlja takvu uslugu u računu za navedenu uslugu švicarskoj tvrtki neće zaračunati PDV već će navesti napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Navedeno se primjenjuje i u slučaju ako tuzemni porezni obveznik od švicarske tvrtke naplaćuje uslugu posredovanja za isporuku dobara koju prema ugovoru o poslovnoj suradnji obavlja u njeno ime. Napominjemo da u smislu Zakona o PDV-u nema zapreke da se naplata usluga između tuzemnog obveznika i švicarske tvrtke izvršava na mjesečnoj razini.
      U vezi pitanja mogu li dobra koja švicarska tvrtke uvozi biti dostavljena na adresu tuzemnog poreznog obveznika koji obavlja uslugu šivanja napominjemo da prema odredbama Zakona o PDV-u nema zapreke da se dostava obavlja na takav način te da se za informacije o dodjeli EORI broja potrebno obrati Carinskoj upravi.
      U vezi vođenja knjigovodstva napominjemo da porezni obveznik sukladno članku 83. stavku 1. Zakona o PDV-u mora u svom knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke koji omogućuju ispravno i pravovremeno obračunavanje i plaćanje PDV-a. Porezni obveznik mora osigurati podatke o obvezi PDV-a za uplatu i uplati PDV-a te o potraživanju za povrat pretporeza i njegovoj naplati.
      Nadalje, sukladno članku 162. stavku 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) temelj za knjigovodstveno evidentiranje porezno značajnih događaja, promjena i činjenica su odgovarajuće isprave kao što su obračuni izvršenih i primljenih isporuka, izdani i primljeni računi, isprave o uvozu i izvozu (carinske deklaracije), isprave o plaćanjima i naplati kao i sve druge isprave bitne za obračun i plaćanje PDV-a i korištenje prava na odbitak pretporeza.

Povratak na mišljenja