Porezni tretman isporuka

Datum: 03.08.2022, Srijeda
Klasa: 410-19/22-02/147
Davatelj: Porezna uprava

Društvo EA d.o.o. iz dostavnog popisa obratilo se u vezi obračuna PDV-a. Naime, društvo EA d.o.o. bi isporučivalo električnu energiju i pružalo usluge registriranim korisnicima u prilikama kada tijekom putovanja u zemlje EU ili treće zemlje koriste punionice električne energije koju isporučuju njihovi partneri, a naknadu za to im fakturira društvo EA d.o.o., kao zasebne stavke, temeljem ugovora i potraživanja u tuzemstvu.

Kako se navodi sudionici isporuka su:

• punionica unutar EU ili punionica izvan EU - društvo izvan/unutar RH koje pruža isporuke električne energije na punionicama - tvrtka partner društva EA d.o.o.

• klirinška kuća (sjedište u Austriji) - preprodavatelj električne energije koji zaprima račune za isporučenu električnu energiju od svih punionica i preprodaje električnu energiju društvu EA d.o.o.

• EA d.o.o .- hrvatsko društvo koje fakturira krajnjim korisnicima električnu energiju koju su preuzeli na punionicama (ulazni račun za električnu energiju dobili su od klirinške kuće)

• krajnji korisnik - hrvatsko društvo ili pojedinac koji koristeći karticu izdanu od društva EA d.o.o. ima pristup za punjenje automobila električnom energijom na punionicama. Električnu energiju ne plaća na mjestu punjenja već temeljem zbirnog računa koji dobiva od društva EA d.o.o.

Isporuka se u slučaju punionice unutar EU odvija na sljedeći način:

  1. Punionica zaračunava klirinškoj kući kao preprodavatelju isporuku električne energije koju je krajnji korisnik upotrebom kartice napunio u svoj automobil kod punionice
  2. Klirinška kuća zaračunava društvu EA d.o.o. kao preprodavatelju električnu energiju koju je krajnji korisnik preuzeo na punionici
  3. Društvo EA d.o.o. zaračunava krajnjem korisniku električnu energiju koju je preuzeo na punionici.

U vezi s navedenim postavljeno je pitanje o poreznom tretmanu isporuka u opisanom slučaju te da li se isti pristup primjenjuje i kada se punionica nalazi na području treće zemlje.

Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.

Isporuka dobara je prema članku 7. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, pri čemu se materijalnom imovinom smatra isporuka električne energije, plina, grijanja, hlađenja i slično.

Kod isporuke plina putem sustava za prirodni plin koji se nalazi na području Europske unije ili bilo koje mreže priključene na takav sustav te isporuke električne energije, grijanja ili hlađenja preko mreža za grijanje ili hlađenje poreznom obvezniku preprodavatelju, mjestom isporuke smatra se mjesto gdje taj preprodavatelj ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu kojima se dobra isporučuju, a u slučaju nepostojanja takvog sjedišta ili stalne poslovne jedinice mjesto gdje je njegovo prebivalište ili uobičajeno boravište što je propisano člankom 15. stavkom 1. Zakona o PDV-u.

Prema članku 15. stavku 2. Zakona o PDV-u poreznim obveznikom preprodavateljem iz stavka 1. toga članka smatra se porezni obveznik kojem je osnovna djelatnost kupnja i prodaja plina, električne energije, grijanja ili hlađenja i čija je vlastita potrošnja tih proizvoda zanemariva.

Nadalje, člankom 15. stavkom 3. Zakona o PDV-u propisano je da pri isporuci plina putem sustava za prirodni plin koji se nalazi na području Europske unije ili bilo koje mreže priključene na takav sustav, pri isporuci električne energije, grijanja ili hlađenja preko mreža za grijanje ili hlađenje, ako takva isporuka nije obuhvaćena stavcima 1. i 2. toga članka, mjestom isporuke smatra se mjesto gdje kupac stvarno koristi i troši ta dobra.

Člankom 15. stavkom 4. Zakona o PDV-u propisano je ako kupac iz stavka 3. toga članka nije u cijelosti ili djelomično stvarno potrošio prirodni plin, električnu energiju, grijanje ili hlađenje, smatra se da su ta nepotrošena dobra iskorištena i potrošena na mjestu gdje kupac kojem se dobra isporučuju ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu kojoj su ta dobra isporučena. U slučaju nepostojanja takvog sjedišta ili stalne poslovne jedinice smatra se da je kupac iskoristio i potrošio dobra na mjestu gdje je njegovo prebivalište ili uobičajeno boravište.

U vezi s poreznim tretmanom transakcija koje se odvijaju u okviru punjenja električnih automobila očitovao se i PDV odbor svojim smjernicama koje proizlaze sa 118. sastanka od 19. travnja 2021. (Guidelines resulting from the 118 meeting of 19 April 2021 Document C - taxud.c.1(2021)6657618–1018), a u kojima jednoglasno zaključuje:

• da se u uobičajenim nizu isporuka prilikom punjenja električnih automobila gdje postoji punionica i operator punjenja električne energije smatra da punionica obavlja operateru punjenja električne energije isporuku električne energije u smislu članka 14. stavka 1. i članka 15. stavka 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, te da istu isporuku obavlja i operator punjenja električne energije vozaču

• u takvim okolnostima smatra se da pružatelj punjenja električne energije djeluje kao preprodavatelj u smislu članka 38. stavka 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, stoga se mjestom isporuke električne energije koju obavlja punionica operatoru punjenja električnom energijom u skladu s člankom 38. stavkom 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ smatra mjesto gdje preprodavatelj (operator punjenja električne energije) ima sjedište

• mjestom isporuke električne energije koju vozaču isporučuje operator punjenja električnom energijom smatra se mjesto gdje vozač koristi i troši dobro, odnosno mjesto postaje za punjenje u skladu s člankom 39. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.

Glede smjernica PDV odbora skreće se pažnja da su članci 14. i 15. Direktive Vijeća 2006/112/EZ preuzeti člankom 7. stavkom 1. Zakona o PDV-u, dok su članci 38. i 39. Direktive Vijeća 2006/112/EZ preuzeti člankom 15. Zakona o PDV-u.

U skladu s navedenim te uvažavajući smjernice PDV odbora

• mjesto isporuke električne energije koju isporučuje punionica klirinškoj kući kao preprodavatelju, određuje se u skladu s člankom 15. stavkom 1. Zakona o PDV-u, odnosno mjestom oporezivanja smatra se mjesto gdje preprodavatelj (klirinška kuća) ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu.

• mjesto isporuke električne energije koju isporučuje klirinška kuća društvu EA d.o.o. kao preprodavatelju također se određuje u skladu s člankom 15. stavkom 1. Zakona o PDV-u, te tuzemni porezni obveznik na obavljenu mu isporuku obračunava hrvatski PDV

• mjesto isporuke električne energije koju isporučuje društvo EA d.o.o. krajnjem korisniku određuje se u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o PDV-u, odnosno mjestom isporuke smatra se mjesto gdje krajnji korisnik (vozač) koristi i troši dobro, odnosno mjesto postaje za punjenje. Stoga društvo EA d.o.o. na isporuku električne energije obavljenu krajnjem korisniku obračunava hrvatski PDV po stopi od 13% u slučaju kada se mjesto za punjenje, odnosno punionica nalazi u Republici Hrvatskoj. U slučaju kada se mjesto za punjenje nalazi u drugoj državi članici društvo EA d.o.o. treba se glede poreznih obveza po osnovi PDV-a obratiti poreznim vlastima dotične države članice.

Isporuke dobara, u konkretnom slučaju električne energije koje u trećoj zemlji obavljaju punionice iz treće zemlje u smislu odredbi Zakona o PDV-u nisu predmet oporezivanja hrvatskim PDV-om.

Povratak na mišljenja