Porezni tretman isporuke goriva u vezi s međunarodnim prijevozom - putem posrednika

Datum: 05.09.2016, Ponedjeljak
Klasa: 910-01/16-01/220
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom glede poreznog tretmana isporuke goriva u vezi s međunarodnim prijevozom. Prema navodima u upitu društvo „I“ bi isporučilo gorivo iz trošarinskog skladišta u Splitu u vlastitoj organizaciji transporta svojim autocisternama kupcu -posredniku (društvo „A“) izravno u brod koji je u međunarodnoj plovidbi, što znači da je društvo „I“ vlasnik dobara do trenutka prijelaza dobara kroz brodsku cijev za točenje goriva na plovni objekt. U upitu se navodi da će za spomenutu isporuku brodar osigurati potrebnu dokumentaciju, izjavu o plovidbi, odlazeći manifest ili drugu ispravu kojom će potvrditi da se nabavljeno gorivo koristi za plovidbu na otvorenom moru ili za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti. Nadalje, u upitu se navodi da će društvo „I“ ispostaviti račun društvu „A“ (posrednik) obzirom da je s njim sklopilo ugovor o prodaji goriva za isporuku goriva brodu. Prema navodima u upitu društvo „A“ nastupa kao posrednik u transakciji isporuke goriva brodaru u međunarodnoj plovidbi, a također nastupa i u ulozi avansnog platitelja goriva za što po potrebi pribavlja i bankovne garancije. Obzirom da je izravni primatelj goriva brod koji isplovljava u međunarodne vode, a da se račun izdaje posredniku postavljeno je pitanje je li prethodno opisana isporuka goriva u vezi sa međunarodnim prijevozom oslobođena PDV-a prema članku 47. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u).
      U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Plaćanja PDV-a prema članku 47. stavku 1. točki a) Zakona o PDV-u oslobođene su isporuke goriva i dobara za opskrbu plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i prijevoz putnika uz naknadu ili se koriste za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti te za spašavanje ili pomoć na moru.
      Člankom 116. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 34/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) detaljnije je propisano da su isporuke goriva i dobara namijenjenih ratnim brodovima pod oznakom 89 06 10 00 iz Kombinirane nomenklature koji plove prema lukama i sidrištima izvan Republike Hrvatske te plovilima koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske djelatnosti te spašavanje ili pomoć na moru oslobođene plaćanja PDV-a. Plovilima koja plove na otvorenom moru u smislu Zakona smatraju se i brodovi koji plove na međunarodnim linijama iz hrvatske u stranu luku i obrnuto ili između stranih luka, te brodovi koji plove u vodama stranih država radi obavljanja usluga vezanih uz djelatnosti na otvorenom moru kao što su istraživanje, iskorištavanje energenata i slično.
      Nadalje, člankom 116. stavkom 8. Pravilnika o PDV-u propisano je da je porezni obveznik obvezan u svom knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke i dokaze o uvjetima za ostvarivanje oslobođenja iz članka 47. Zakona o PDV-u kao što su računi, ugovori, izjava o plovidbi ili druga isprava u skladu s odredbama iz stavka 1. toga članka.
      U vezi primjene članka 148. točke a) Direktive Vijeće 2006/112/EZ (članak 47. stavak 1. točka a) Zakona o PDV-u) očitovao se Sud Europske unije u slučaju C-526/13. U zaključku spomenute presude prema službenom prijevodu na hrvatski jezik navodi se sljedeće:
„Članak 148. točku (a) Direktive 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost treba tumačiti na način da se izuzeće predviđeno tom odredbom načelno ne primjenjuje na isporuke robe za opskrbu gorivom i namirnicama u korist posrednika koji djeluju u vlastito ime, bez obzira na to što je na dan isporuke unaprijed poznata i propisno dokazana krajnja uporaba robe, a dokazi koji to potvrđuju podneseni su poreznoj upravi sukladno nacionalnim propisima. Međutim, u okolnostima poput onih u glavnom postupku, navedeno izuzeće može se primijeniti ako je do prijenosa vlasništva predmetne robe na navedene posrednike, u jednom od oblika propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom, došlo najranije u istom trenutku u kojem su brodari plovila koja plove na otvorenom moru postali ovlašteni faktično raspolagati tom robom kao da su njezini vlasnici, što je sud koji je uputio zahtjev dužan provjeriti.“
      Iz zaključka presude Suda Europske unije C-526/13 razvidno je da se oslobođenje iz članka 148. točke (a) Direktive 2006/112/EZ (članak 47. stavak 1. točka a) Zakona o PDV-u) načelno ne primjenjuje na isporuke robe za opskrbu gorivom i namirnicama u korist posrednika koji djeluju u vlastito ime, već se oslobođenje primjenjuje iznimno kada je do prijenosa vlasništva predmetne robe na posrednike došlo najranije u istom trenutku u kojem su brodari plovila koja plove na otvorenom moru postali ovlašteni faktično raspolagati tom robom kao da su njezini vlasnici.
      Slijedom navedenog, mišljenja smo da se u predmetnom upitu radi o istoj situaciji kao i u presudi C-526/13 te da se oslobođenje iz članka 47. stavku 1. Zakona o PDV-u može primijeniti prilikom isporuke goriva u slučaju kada je izravni primatelj goriva brod koji plovi međunarodnim vodama, a račun se izdaje posredniku.

Povratak na mišljenja