Porezni tretman nagrade/stipendije iz inozemstva profesorima na sveučilištima

Datum: 14.06.2017, Srijeda
Klasa: 410-01/17-01/01
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo upit vezan za isplatu nagrade/stipendije (eng. teaching fellowship grant) Ekonomskog instituta iz Praga kojom se nagrađuju zaposlenici na sveučilištima u Istočnoj Europi koji su stekli doktorat u Zapadnoj Europi i vratiti se raditi u Istočnu Europu, a konkretno koja se isplaćuje zaposlenici Ekonomskog fakulteta u Splitu. Za odobrenu nagradu/stipendiju se ne traži protučinidba osim redovitog podnošenja izvještaja o radu u nastavi. U nastavku odgovaramo:

      Člankom 8. stavkom 2. točkom 6. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i dozvoljenim igrama na sreću prema posebnom zakonu. Međutim, sukladno stavku 4. toga članka ako su primici iz stavaka 2. i 3. toga članka u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 5. stavka 2. Zakona, smatraju se oporezivim dohotkom.

      Člankom 9. Zakona propisani su primici na koje se ne plaća porez na dohodak, a između ostalih, to su primici koji se isplaćuju poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima, ako su isplaćeni iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, za pokriće troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, odobrenih na temelju javnih natječaja, vjerodostojnih isprava i do propisanih iznosa.

      Člankom 39. Zakona propisano je da se drugi dohodak ostvaruje po osnovi primitaka koji se ne smatraju primicima određenim po osnovi:

1. nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona

2. samostalne djelatnosti iz članka 29. Zakona

3. imovine i imovinskih prava iz članaka 56. – 59. Zakona

4. kapitala iz članaka 64. – 69. Zakona i

5. osiguranja iz članka 72. Zakona.

      Drugi dohodak je razlika između svakoga pojedinačnog primitka umanjen za propisane izdatke (uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitaka, prema posebnim propisima i paušalni izdaci iz stavka 5. toga članka).

      Prema članku 21. Ugovora između Republike Hrvatske i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 8/99 i 6/09), dijelovi dohotka rezidenta države ugovornice, bez obzira gdje su nastali, koji nisu navedeni u prethodnim člancima ovog Ugovora, oporezuju se samo u toj državi.   

      Slijedom navedenog, budući da se predmetna nagrada isplaćuje zaposlenicima na sveučilištima u Istočnoj Europi i da je kao takva u svezi s ostvarivanjem dohotka od nesamostalnog rada, ne može se smatrati neoporezivim primitkom, a ne zadovoljava ni uvjete neoporezive stipendije iz članka 9. Zakona. Stoga, od ostvarenog primitka potrebno je utvrditi drugi dohodak prema članku 39. Zakona i platiti predujam poreza na dohodak prema članku 40. Zakona, odnosno članku 81. Zakona budući da se radi o primitku iz inozemstva kojeg Republika Hrvatska ima isključivo pravo oporezivanja. 

Povratak na mišljenja