Porezni tretman nasljeđivanja poslovnih udjela

Datum: 11.04.2017, Utorak
Klasa: 410-01/17-01/699
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo upit od Društva A  iz Z., o oporezivanju nasljeđivanja poslovnih udjela društva s ograničenom odgovornošću, koje je većinski vlasnik dioničkog društva koje je listano na Burz Bi, od strane pravne osobe sa sjedištem u trećoj zemlji. U nastavku dajemo slijedeće mišljenje:
Prema članku 4. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/16) porez na nasljedstva i darove plaća se na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine, ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze. Porez na nasljedstva i darove ne plaća se ako se na naslijeđeni ili darovani gotov novac, novčane tražbine, vrijednosne papire (vrijednosnice) te pokretnine plaća neki drugi porez prema posebnom propisu.
      Obveznici poreza na nasljedstva i darove, sukladno članku 5. toga Zakona, su fizičke i pravne osobe koje na području Republike Hrvatske naslijede, prime na dar ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove.
      Poslovni udjeli nisu definirani odredbom navedenog Zakona kao predmet oporezivanja porezom na nasljedstva i darove te u konkretnom slučaju naslijeđeni poslovni udjeli ne podliježu obvezi plaćanja poreza na nasljedstva i darove. Međutim, budući da je društvo s ograničenom odgovornošću većinski vlasnik dioničkog društva, pravna osoba sa sjedištem u trećoj zemlji je nasljeđivanjem posredno stekla dionice predmetnog dioničkog društva, a koje se sukladno Zakonu o tržištu kapitala smatraju vrijednosnim papirima, te se porez na nasljedstva i darove plaća na osnovicu koju čini tržišna vrijednost posredno stečenih dionica.

Povratak na mišljenja