Porezni tretman otpremnina kod promjene poslodavca

Datum: 03.12.2015, Četvrtak
Klasa: 410-01/15-01/04812
Davatelj: Porezna uprava

        Vezano za vaš upit o tumačenju Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak vezanim uz porezni tretman isplate otpremnine radnicima pri odlasku od poslodavca zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza. Radnicima koji su sklopili s društvom B nove ugovore o radu nakon preuzimanja društva A u kojem su bili zaposleni. Društvo B je preuzelo sva prava i obveze radnika pri preuzimanju društva A, te je zadržano pravo radnika iz radnog odnosa kod prethodnog poslodavca, društva A. Stoga se moli za mišljenje može li se ukupni staž ostvaren u društvu A i društvu B smatrati radom kod jednog poslodavca, u svezi obračuna poreza na dohodak kod otpremnina radi osobno uvjetovanih otkaza.
        Članak 10. st. 1. t. 9. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH-120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH-83/14, 143/14) propisuje da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz čl. 14. st. 1. (plaća po osnovi nesamostalnog rada) ovoga Zakona, po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
        Prema čl. 13. st. 2. t. 21. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14.), u skladu s odredbama čl. 10. t. 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: - otpremnine radi poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Radom kod istog poslodavca smatra se i razdoblje rada kod prethodnog poslodavca, ako se, prema odredbama Zakona o radu, na novog poslodavca prenose ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje se statusnom promjenom ili pravnim poslom prenosi na novog poslodavca. Navedena odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na ustanove i druge pravne osobe.
        Člankom 107. Zakona o radu (pročišćeni tekst – Nar. nov., br. 93/14.) propisano je da poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz). Poslovno i osobno uvjetovani otkaz dopušten je samo ako poslodavac ne može zaposliti radnika na nekim drugim poslovima. Pri odlučivanju o poslovno i osobno uvjetovanom otkazu, poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika. Poslovno ili osobno uvjetovani otkaz dopušten je samo ako poslodavac ne može obrazovati ili osposobiti radnika za rad na nekim drugim poslovima, odnosno ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da obrazuje ili osposobi radnika za rad na nekim drugim poslovima.
        Člankom 119. st. 1. Zakona o radu utvrđeno je pravo na otpremninu na slijedeći način: radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnoga rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnoga neprekidnoga trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.
        Članak 133. Zakona o radu propisuje da ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani za obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet prenošenja. Radnik čiji je ugovor o radu prenesen na način iz st. 1. ovoga članka zadržava iz radnog odnosa koja je stekao do dana prenošenja ugovora o radu.
        Slijedom navedenog, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz Zakona o radu, ukupno ostvareni staž ostvaren u društvu B i društvu A može se smatrati radom kod jednog poslodavca pri obračunu poreza na dohodak kod otpremnina radi osobno uvjetovanih otkaza.

Povratak na mišljenja