Porezni tretman prefakturiranja troškova osiguranja

Datum: 26.02.2016, Petak
Klasa: 410-19/16-01/24
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o poreznom tretmanu prefakturiranja troškova osiguranja koje leasing društvo zaračunava korisniku leasinga. U upitu se navodi da kao vlasnik vozila koja iznajmljuje, leasing društvo ista osigurava kod osiguravajućih kuća te taj trošak u stvarno nastalom iznosu bez dodavanje marže zaračunava korisniku leasinga i iskazuje ga odvojeno u računu. Nadalje, navodi se da u nekim slučajevima leasing društvo dobiva popust na uslugu osiguranja, a istu prefakturira u iznosu bez popusta. U vezi navedenog, u upitu se skreće pažnja na presudu Suda Europske unije u predmetu C-224/11 te se postavlja pitanje o primjeni oslobođenja iz članka 40. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u u opisanom slučaju.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) PDV se plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga sukladno članku 33. stavku 1. Zakona smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
Prema odredbama članka 40. stavka 1. točke a) Zakona, plaćanja PDV-a su oslobođene transakcije osiguranja i reosiguranja, uključujući s njima povezane usluge što ih obavljaju posrednici u osiguranju i reosiguranju i zastupnici u osiguranju.
Sukladno presudi Suda Europske unije u predmetu C-224/11 od 17. siječnja 2013. godine (leasing društvo BGZ Leasing sp. z.o.o.), leasing društvo može primijeniti oslobođenje iz članka 40. stavka 1. točke a) Zakona pri prefakturiranju troškova osiguranja, ukoliko se u konkretnom slučaju radi o okolnostima identičnim onima u navedenom predmetu te samo ako je leasing društvo samo ugovorilo osiguranje predmeta leasinga s osiguravajućim društvom i u računu korisniku leasinga zaračunava točan trošak osiguranja.
Stoga, kada leasing društvo dobiva popust na uslugu osiguranja, a istu korisniku leasinga prefakturira u iznosu bez popusta, tako zaračunani troškovi zapravo su nadoknada učinjenih izdataka leasing društva koja je sastavni dio ukupne naknade koja čini osnovicu na koju se obračunava i plaća PDV u smislu članka 4. stavka 1. Zakona. 

Povratak na mišljenja