Porezni tretman prodaje udjela u privatnoj ustanovi

Datum: 15.05.2018, Utorak
Klasa: 410-01/18-01/684
Davatelj: Porezna uprava

      Dostavljen nam je upit o poreznom tretmanu primitaka fizičke osobe od prodaje udjela u privatnoj ustanovi osnovanoj 2014. godine, koja pruža usluge socijalne njege i skrbi, stečenih 2014. godine. U nastavku odgovaramo:
 
      Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka uređen je člankom 67. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16; dalje u tekstu: Zakon). Prema tom članku dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka utvrđuje se kao razlika između ugovorene prodajne cijene, odnosno primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti te imovine. Primicima po toj osnovi smatraju se primici od otuđenja financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda, odnosno između ostalog i primici od prenosivih vrijednosnih papira i strukturiranih proizvoda, uključivo i udjela u kapitalu trgovačkih društava i drugih vrsta udruživanja čiji je način raspolaganja udjelima usporediv s takvim društvima. Otuđenjem se za potrebe oporezivanja smatra prodaja, zamjena, darovanje i drugi prijenos.
 
      Prema članku 67. stavku 8. Zakona dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. Zakona, između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, nasljeđivanjem financijske imovine te u slučaju ako je financijska imovina otuđena nakon dvije godine od dana nabave, odnosno stjecanja te imovine. Nadalje, prema članku 94. stavku 3. Zakona, odredbe članka 70. Zakona u dijelu koji se odnosi na oporezivanje kapitalnih dobitaka primjenjuju se pri otuđenju financijske imovine stečene od 1. siječnja 2016.
 
      Slijedom navedenog, primici od prodaje udjela u privatnoj ustanovi, koji su stečeni prije 1. siječnja 2016. ne podliježu oporezivanju porezom na dohodak.
 

Povratak na mišljenja