Porezni tretman subvencije studentima za smještaj u studentskom domu

Datum: 10.04.2017, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/17-01/691
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo upit sveučilišta, u svezi poreznog tretmana isplate subvencija studentima slabijeg socioekonomskog statusa u podmirivanju troškova smještaja u studentskom domu. Subvencije će se isplaćivati na žiro račune studenata iz Fonda za subvencioniranje troškova smještaja koje plaćaju studenti nižeg socioekonomskog statusa, a koji je osnovalo sveučilište. Sredstva Fonda osigurana su iz vlastitih i namjenskih prihoda sveučilišta i Programskog Ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Kriterij odabira studenata bio je visina prihoda kućanstva. U nastavku odgovaramo:
       Člankom 8. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) propisani su primici koji se ne smatraju dohotkom za potrebe oporezivanja, a između ostalih, to su primici po posebnim propisima isplaćeni kao socijalne potpore.
       Prema članku 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) socijalna skrb je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba, a kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskih okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Prema članku 2. toga Zakona osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe, osobna njega, kućanske potrepštine, grijanje i zdravstvene potrebe, a obuhvaćaju i sudjelovanje u životu zajednice. Kod djece i mladeži osnovne životne potrebe obuhvaćaju i potrebe koje prvenstveno proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja. Djelatnost socijalne skrbi, sukladno članku 6. toga Zakona, obavljaju Republika Hrvatska, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, ustanove socijalne skrbi, udruge, vjerske zajednice i druge domaće i strane pravne i fizičke osobe, u skladu s uvjetima propisanim tim Zakonom. Prema članku 39. toga Zakona, novčanim naknadama i potporama se između ostalog smatraju pomoć za stanovanje i potpore za obrazovanje.
       Nadalje, odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, broj 58/16) propisani su uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.
       Temeljem navedenog, budući da se navedene subvencije isplaćuju studentima nižeg socioekonomskog statusa i da je to svojevrsna dopuna prava studenata, koji su već pri ostvarivanju prava na smještaj u studentskom domu zadovoljili uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, a između ostalog i uvjet socioekonomskog položaja obitelji i da su te subvencije omogućene svim studentima istog socioekonomskog statusa, mišljenja smo da predmetna (dodatna) subvencija ne predstavlja oporezivi dohodak.

Povratak na mišljenja