Porezni tretman usluga koje dadilje obavljaju u okviru obrta

Datum: 07.03.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/16-01/39
Davatelj: Porezna uprava

​Udruga iz dostavnog popisa postavila nam je upit o poreznom tretmanu usluga koje dadilje obavljaju u okviru obrta. U upitu se navodi da je djelatnost dadilja regulirana Zakonom o dadiljama (Narodne novine, broj 37/13) te da obrti dadilja nisu gospodarska djelatnost, već vid društvene skrbi o djeci. Nadalje, navodi se da je većina obrta dadilja sufinancirana od strane lokalne samouprave, da dadilje obrtnice za primljene subvencije lokalnoj samoupravi ne pružaju protuuslugu te da se na primljene subvencije ne bi trebao plaćati porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da bi u slučaju obveze upisa u registar obveznika PDV-a djelatnost dadilja bila neodrživa te se postavlja pitanje trebaju li obrti dadilja biti upisani u registar obveznika PDV-a kada je vrijednost isporučenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kuna.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 33. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
Sukladno odredbama članka 39. stavka 1. točke g) i h) Zakona, plaćanja PDV-a oslobođene su usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, uključujući one što ih obavljaju i isporučuju domovi za starije i nemoćne osobe, ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge osobe slične prirode te usluge i isporuke dobara povezane sa zaštitom djece i mladeži što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge osobe slične prirode.
Prema odredbama članka 39. stavka 3. Zakona, plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara ili usluga iz stavka 1. točaka b), g), h), i), l), m) i n) toga članka ako ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.
Nadalje, prema odredbama članka 56. i 57. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik) plaćanja PDV-a oslobođene su usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, uključujući one što ih obavljaju i isporučuju domovi za starije i nemoćne osobe. Plaćanja PDV-a oslobođene su ove isporuke i kad ih obavljaju, obiteljski domovi, ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge organizacije sukladno posebnim propisima na području socijalne skrbi. Plaćanja PDV-a oslobođene su usluge i isporuke dobara povezane sa zaštitom djece i mladeži što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge organizacije sukladno propisima na području socijalne skrbi.
Sukladno odredbama članka 2. stavka 1. Zakona o obrtu (Narodne novine, broj 143/13) obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti, koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.
Slijedom navedenog i uzimajući u obzir da se djelatnost obrta obavlja sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti, oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke g) i h) Zakona ne može se primijeniti na usluge skrbi o djeci koje se obavljaju u okviru obrta.
Nadalje, ukoliko se usluge skrbi o djeci korisnicima pružaju po povoljnijoj cijeni temeljem subvencije koju porezni obveznik - isporučitelj usluge prima, takva subvencija dio je porezne osnovice sukladno odredbama članka 33. stavka 1. Zakona.
Stoga se sukladno odredbama članka 77. stavka 1. Zakona i članka 186. stavka 1 Pravilnika, porezni obveznik koji obavlja djelatnost skrbi o djeci u okviru obrta i u prethodnoj kalendarskoj godini je obavio isporuke u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna, upisuje u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine.

Povratak na mišljenja