Porezni tretman usluge izrade dokumentacije u provoznom postupku

Datum: 29.02.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/16-01/35
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana usluge izrade dokumentacije u provoznom postupku u sustavu Transitnet. U upitu se navodi da porezni obveznik obavlja usluge provoznog postupka kroz Republiku Hrvatsku i kroz ostale Zemlje potpisnice Konvencije u provoznom postupku. Prema navodima u upitu usluga provoza u sustavu Transitnet se sastoji od pružanju usluge izrade dokumentacije (T1, T2, T2L) u provoznom postupku i osiguranje garancije za provozni postupak za namirenje mogućeg nastalog carinskog duga kroz Republiku Hrvatsku i kroz ostale zemlje potpisnice Konvencije u provoznom postupku. U upitu se navodi da su potpisnice konvencije Europska unija, Srbija, Makedonija, Turska, te provozi kroz zemlje EFTE (Island - Lihtenštajn - Norveška - Švicarska) i zemlje koje koriste nacionalni transit kao Ukrajina, Moldova i Maroko. Nadalje, u upitu se navodi da prema carinskom zakonu Europske unije, provozni postupak omogućava kretanje robe koja nema status robe zajednice (T1) i robe koja ima status robe Zajednice (T2) između zemalja potpisnica Konvencije, te ostalih navedenih zemalja. U upitu se navodi da je člankom 103. Carinskog zakona propisano da se u postupku provoza dopušta prijevoz robe od jednog do drugog mjesta unutar carinskog područja i to: strane robe, domaće robe i za robu u postupku izvoza. Kao mjesto ulaska robe u carinsko područje smatra se: carinski granični prijelaz (u cestovnom i željezničkom prometu), luka istovara u pomorskom prometu, prva odredišna zračna luka, mjesto gdje roba prijeđe kopnenu granicu carinskog područja za robu koja se provozi na drugi način. Prema navodima u upitu osoba koja je unijela robu u carinsko područje obvezna je robu prevesti putem predviđenim u NCTS deklaraciji u vremenu i na način, do mjesta koje odredi nalogodavatelj logističke usluge. Prema navodima u upitu porezni obveznik izrađuje dokumentaciju za provozni postupak i osigurava garanciju za namirenje mogućeg nastalog carinskog duga, u slučaju nastanka eventualne štete, nestanka robe koja treba stići od mjesta polazišta do mjesta odredišta ili slično. U upitu se napominje da izrada dokumentacije u provoznom postupku može biti za robu koja prolazi kroz carinsko područje Republike Hrvatske (npr. iz Slovenije kroz Republiku Hrvatsku za Srbiju) ili samo kroz neke druge zemlje potpisnice konvencije (npr. iz Mađarske kroz Srbiju za Makedoniju ne ulazeći u prostor Republike Hrvatske). Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje je li izrada dokumentacije u provoznom postupku uključena u otpremne usluge u vezi s dobrima u carinskom postupku provoza te obračunava li se PDV na fakturi ispostavljenoj domaćoj pravnoj osobi ili obrtniku za takvu vrstu usluge. Također, postavljeno je pitanje kako postupiti u slučaju da fakturu izdajemo stranoj pravnoj osobi iz zemalja članica Europske unije i trećih zemalja.
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
Odredbama članka 44. stavka 1. točke 38. Zakona o PDV-u te članka 107.b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da su PDV-a oslobođene prijevozne i sve druge otpremne usluge u vezi s dobrima u carinskom postupku provoza (zajedničkog ili provoza Zajednice) kroz carinsko područje Republike Hrvatske kada je odredišni carinski ured izvan područja Republike Hrvatske.
Prema članku 107.b stavku 2. Pravilnika o PDV-u dokazivanje uporabe carinskog postupka provoza provodi se u skladu s carinskim propisima.
U skladu s navedenim, mišljenja smo da se na uslugu izrade dokumentacije u provoznom postupku može primijeniti porezno oslobođenje iz članka 44. stavka 1. točke 38. Zakona o PDV-u, odnosno članka 107.b Pravilnika o PDV-u te stoga tuzemni porezni obveznik u računu koji izdaje drugom tuzemnom poreznom obvezniku za takvu uslugu neće obračunati PDV, već će navesti da se radi o usluzi koja je oslobođena PDV-a.
U vezi računa koji tuzemni porezni obveznik izdaje poreznom obvezniku sa sjedištem u Europskoj uniji ili trećoj zemlji za uslugu izrade dokumentacije u provoznom postupku napominjemo da na takvu uslugu primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Stoga, tuzemni porezni obveznik koji obavlja prethodno spomenutu uslugu neće zaračunati PDV već će navesti napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u.

Povratak na mišljenja