Porezni tretman usluge procesiranja platnih kartica

Datum: 03.07.2017, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/16-02/127
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se dodatnim upitom u vezi odgovora Središnjeg ureda Porezne uprave KLASA: 410-19/16-02/127, URBROJ: 513-07-21-01/17-3 od 16. siječnja 2017. koji se odnosi na porezni tretman usluge procesiranja platnih kartica i dan je na temelju navoda u upitu poreznog obveznika. U dodatnom upitu porezni obveznik iz dostavnog popisa navodi razlike između obrazloženja usluge procesiranja iz presude Suda Europske unije C-604/14 od 26. svibnja 2016. u slučaju Bookit Ltd i usluge procesiranja iz upita na temelju kojeg je Središnji ured Porezne uprave dao prethodno spomenuti odgovor. U dodatnom upitu se navodi da se pojam „procesiranje“ u kartičnom poslovanju uobičajeno koristi za sve segmente usluga koje su povezane s poslovima izdavanja i prihvata kartica, a ne isključivo za IT usluge. Nadalje, u dodatnom upitu, između ostalog, se navodi da je neosporno da se usluga procesiranja iz presude Suda Europske unije C-604/14 od 26. svibnja 2016. u slučaju Bookit Ltd odnosi na usluge obrade plaćanja karticom koja se sastoji od razmjene podataka između trgovca (Bookita) i banke prihvatiteljice preko društva DataCash, s ciljem primanja plaćanja za robu ili usluge ponuđene na prodaju. Također se navodi da pružatelj usluge obrade plaćanja karticom, poput one u glavnom postupku - Bookit, ne sudjeluje bitno i specifično u pravnim i financijskim promjenama kojima se ostvaruje prijenos vlasništva te da iz toga proizlazi da je Bookit isključivo prodajno mjesto i da je usluga obrade plaćanja karticom koju obavlja Bookit usluga za prodaju kino ulaznica.
 Prema navodima u dodatnom upitu usluga za koju porezni obveznik iz dostavnog popisa postavlja pitanje poreznog tretmana odnosi se na primanje i slanje platno-prometnih transakcija u svrhu prijenosa novčanih sredstava od kupca do prodavatelja odnosno krajnji učinak usluge pružatelja usluga - procesora kartičnog poslovanja (dalje u tekstu: pružatelj usluga) je transfer određene svote novca prenošenjem vlasništva novčanih sredstava koje dovodi do promjena u pravnom i financijskom smislu. Pružatelj usluga prema navodima u dodatnom upitu izvršava uslugu kliringa platnih transakcija od svih prodajnih mjesta u svrhu namire. U upitu se navodi da se usluge kliringa platnih transakcija sastoje od niza segmenata usluga u kartičnom poslovanju koje se objedinjeno nazivaju procesiranje kartičnog poslovanja. Prema navodima u dodatnom upitu pružatelj usluga pruža svojim klijentima usluge koje se odnose na poslove vezane uz prihvat i izdavanje platnih kartica s ciljem obavljanja platno-prometnih transakcija odnosno prijenosa novčanih sredstava interno u instituciji za platni promet ili eksterno preko globalnih platnih sustava. U upitu se navodi da usluge procesiranja u kartičnom poslovanju između ostalog obuhvaćaju:
Transakcije (prijenos sredstava)
      Ova usluga se odnosi na poslove vezane uz interni, lokalni i inozemni kliring i namira platno-prometnih transakcija obavijenih platnim karticama. Lokalni i inozemni kliring i namira se obavljaju preko globalnih platnih sustava dok se interni obavlja u istoj instituciji za platni promet. Kliring namira podrazumijevaju slanje i primanje platno-prometnih transakcija i novčanih sredstava između banke prihvatiteljice i banke izdavateljice na način da banka prihvatiteijica pošalje podatke o platnim transakcijama u globalne platne sustave koji te iste podatke šalju banci izdavateljici. Banka izdavateljica na temelju tih podataka vrši prijenos novčanih sredstava od svog korisnika preko globalnih platnih sustava u banku prihvatiteljicu. U ovoj fazi se finalizira pružanje usluge koja dovodi do ključnog elementa plaćanja: prelazi obveza (dug) s banke prihvatiteljice plaćanja na banku izdavateljicu platne kartice, a podmirenje obveze nije uvjetovano primitkom uplate od korisnika. Banke djeluju u svoje ime i sukladno takvoj ulozi izložene su riziku naplate. Zakon o platnom prometu dozvoljava da banke uključe i treću osobu — pružatelja usluga, isključivo i jedino pod uvjetom da isti dobije odobrenje od HNB-a sukladno pozitivnim zakonskim propisima i bude registriran kod HNB za obavljanje te djelatnosti. U tom se slučaju pružatelj takve usluge nalazi između dvije banke i preuzima odgovornost što se tiče provedbe pravnih i financijskih promjena koje karakteriziraju plaćanje te se u upitu navodi stav da su takve usluge oslobođene PDV-a.
Obzirom da se prema navodima u dodatnom upitu prethodno poslani upit odnosi na usluge transakcije (prijenosa sredstava) pružatelja usluga (a ne prodajnog mjesta) koji mora biti prijavljen i imati odobrenje od Hrvatske narodne banke u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, mora poslovati u skladu sa Zakonom o platnom prometu, i odgovorna je platno - prometna institucija, a krajnji učinak te usluge je transfer određene svote novca i prenošenje vlasništva novčanih sredstava koje dovodi do promjena u pravnom i financijskom zatražena je potvrda razumijevanja da su usluge transakcije (prijenosa sredstava) oslobođene od plaćanja PDV-a u skladu s člankom 40. stavkom 1. točkom d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u).
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o PDV-u propisano je da se PDV plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
      Prema odredbama članka 40. stavka 1. točke d) Zakona PDV-u i članka 67. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 41/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) plaćanja PDV-a su oslobođene transakcije, uključujući posredovanje, u vezi sa štednim, tekućim i žiro računima, plaćanjima, transferima, dugovima, čekovima i drugim prenosivim instrumentima, osim naplate duga.
      Prema članku 67. stavku 3. Pravilnika o PDV-u uslugama vođenja računa smatra se vođenje novčanog računa za klijenta, deponiranje, prijenos i povlačenje novčanih sredstava na ili s računa, elektroničkim ili nekim drugim putem, usluge izdavanja čekova vezano za poseban račun, trajni nalozi, izravnanje dugovanja, pristup i vođenje internetskog i telefonskog bankarstva, usluge izdavanja platnih kartica vezano za određeni račun, te sortiranje i brojanje novca vezano uz neki poseban račun.
      Odredbama članka 67. stavka 4. Pravilnika o PDV-u propisano je da se transakcijama iz članka 40. stavka 1. točke d) Zakona o PDV-u smatraju i otvaranje računa, zatvaranje računa, upis tereta i dugovanja, obavješćivanje deponenata o uplatama i isplatama, obavješćivanje banke deponenta o promjeni stanja na računu, o stanju računa, zatim članarina i pretplata u vezi sa sustavom računa ili platnim karticama i slično.
      Uslugama neposredno povezanim s transakcijama iz članka 40. stavka 1. točke d) Zakona o PDV-u ne smatra se najam i održavanje terminala i drugih uređaja za obradu kartičnih plaćanja, postavljanje i održavanje bankomata, čuvanje i pohrana novčanih sredstava te najam sefova, zaštićenog prostora i lokacija, što je propisano odredbama člankom 67. stavkom 6. Pravilnika o PDV-u.
      Slijedom navedenog, obzirom da se prema navodima u dodatnom upitu transakcije (prijenos sredstava) odnose na poslove vezane uz interni, lokalni i inozemni kliring i namiru platno-prometnih transakcija mišljenja smo da se na takve usluge (transakcije) može primijeniti oslobođene od plaćanja PDV-a iz članka 40. stavka 1. točke d) Zakona o PDV-u.

Povratak na mišljenja