Porezno priznavanje izdataka za članarine i kotizacije

Datum: 29.01.2009, Četvrtak
Klasa: 410-01/08-01/1547
Davatelj: Porezna uprava

Obveznica poreza na dohodak mr. pharm. B. J., dostavila nam je upit koji se odnosi na priznavanje izdataka za plaćenu članarinu strukovnim udrugama te na priznavanje izdataka za uplaćenu kotizaciju za sudjelovanje na tečajevima stručnog usavršavanja, koje su joj nužne za zadržavanje licence odnosno prava na samostalni rad, a pri ostvarivanju dohotka od nesamostalnog rada za rad u jednoj privatnoj ljekarni.

Odredbama članka 13. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08.) propisano je da je dohodak od nesamostalnog rada razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju u skladu s odredbama članka 16. istoga Zakona.

Izdacima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se u skladu s člankom 16. Zakona o porezu na dohodak uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka od nesamostalnog rada (plaće) prema posebnom zakonu i uplaćene premije životnog osiguranja sa obilježjem štednje, dopunskog i privatnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja iz članka 12. stavak 9. toga Zakona.

U skladu s navedenim zakonskim odredbama nema mogućnosti da se osim propisanih izdataka, pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada poreznog obveznika bilo tijekom poreznog razdoblja, ili pri konačnom obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na temelju podnesene prijave poreza na dohodak za porezno razdoblje, priznaju i izdaci za, tijekom poreznog razdoblja uplaćene članarine strukovnim udrugama, a ni izdaci za plaćene kotizacije za sudjelovanje na tečajevima stručnog usavršavanja.

Mogućnost priznavanja izdataka odnosno rashoda po toj osnovi propisana je poslodavcima – fizičkim i pravnim osobama i to prema propisima o porezu na dohodak i propisima o porezu na dobit. Pri tome se troškovi školovanja i stručnog usavršavanja mogu pod uvjetima propisanim člankom 56. stavak 6. Zakona o porezu na dohodak i posebnim propisima – Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Nar. nov., br. 109/97., 152/08.) te posebnim propisima donesenim na temelju toga Zakona, pod propisanim uvjetima poslodavcima priznati i dodatno, na način da u konačnom obračunu poreza na dohodak ili poreza na dobit na temelju podnesenih poreznih prijava, još jednom umanje poreznu osnovicu.

Na taj način se poreznim mjerama potiče poslodavce da svoje zaposlenike, a i sebe osobno (u slučaju poslodavaca koji su fizičke osobe koji su po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obveznici poreza na dohodak), kontinuirano školuju i usavršavaju i to za potrebe obavljanja svoje djelatnosti.

Povratak na mišljenja