Posebni porez na autorske honorare

Datum: 12.08.2009, Srijeda
Autor: L.T.J.

Porez na dohodak na
autorske honorare obračunava se na primitak smanjen za 30%
na ime paušalno priznatih izdataka a kod autorskih honorara
umjetnika osnovica se smanjuje još za 25% (ukupno 55%). Na
taj način se smanjuje porez na dohodak i prirez porezu na
dohodak a posljedica toga je veća svota neto autorskog
honorara za isplatu. Prema članku 4. stavak 4. Zakona o
posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar.
nov. 94/09.), osnovica za plaćanje posebnog poreza na druge
primitke je primitak smanjen za izdatke uplaćenih doprinosa
iz primitka, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na
dohodak. Kod autorskih honorara se ne plaćaju doprinosi pa
se osnovica za posebni porez smanjuje samo samo za porez na
dohodak i prirez porezu na dohodak.

Budući da je porez na
dohodak i prirez smanjen zbog smanjene porezne osnovice za
paušalne izdatke, u neto autorskom honoraru na koji treba
obračunati posebni porez sadržana i svota paušalnih izdataka
30% odnosno 55% koji se ne odbijaju od osnovice za posebni
porez.*

* Smatramo da tako treba tumačiti odredbu članka 3.st. 2.
toč.1 i 2. Pravilnika o posebnom porezu na plaće, mirovine i
druge primitke (Nar. nov. br.
96/09.).

Povratak na vijesti