Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila - prodavatelj mali porezni obveznik

Datum: 28.11.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/16-02/64
Davatelj: Porezna uprava

            Gospodin iz dostavnog popisa postavio je upit o obvezi plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila. U upitu se navodi da je vozilo kupljeno od poreznog obveznika koji u računu nije obračunao porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), već je naveo odredbu o oslobođenju plaćanja PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u. U vezi navedenog, postavljeno je pitanje je li gospodin obvezan platiti posebni porez na stjecanje tog rabljenog motornog vozila.

            Odredbama čl. 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 15/13. i 108/13.) propisano je da pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj plaćaju posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici hrvatskoj na koja je plaćen posebni porez na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj, ako to stjecanje, odnosno isporuka ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost ili porezom na nasljedstva i darove prema posebnim propisima.

            Prema odredbama čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) mali porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza.

            Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju isporuka motornog vozila podliježe oporezivanju PDV-om, ali je ista oslobođena plaćanja PDV-a sukladno odredbama čl. 90. st. 2. Zakona, stoga stjecatelj nema obvezu plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila. 

Povratak na mišljenja