Poticaji za kupnju stana

Datum: 02.04.2010, Petak
Autor: Z.T.

Prema donesenom Zakonu (objava u Nar. nov., br. 38/10.), zajam se može odobriti samo za kupnju novog stana fizičkoj osobi koja u vlasništvu nema stan, odnosno kuću za potrebe vlastitog stanovanja ili koja u vlasništvu ima samo jedan stan koji prodaje radi kupnje većeg stana zbog potreba vlastitog stanovanja.

Slijedeći propisani je uvjet da se zajam može odobriti za kupovinu stana samo od izvođača (ne i investitora) koji je do 1. srpnja 2008. imao podmirene obveze s osnove poreza, prireza i doprinosa, te ostale obveze prema RH, koje su dospjele do 1. srpnja 2008., te nad kojim nije u tijeku stečaj.

Postupak dobivanja zajma ostvaruje se putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) s kojom se sklapa ugovor o zajmu u ime RH.

Kako do zajma?

Po objavljivanju plana sredstava (što još nije učinjeno), APN treba objaviti u javnim glasilima i Narodnim novinama poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje zajma.

Podnositelj zahtjeva za odobravanje zajma uz zahtjev obvezno treba priložiti:

– presliku osobne iskaznice
– predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji stana za čiju kupnju traži odobravanje zajma
– dokaz da ima osigurana preostala sredstva za kupnju stana (potvrda banke koja će mu odobriti kredit, izvod s vlastitog računa i dr.)
– presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan koji namjerava kupiti i
– javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili da u vlasništvu ima samo jedan stan koji prodaje radi kupnje većeg stana zbog potreba vlastitog stanovanja, a ako je u braku, i izjavu da njegov bračni drug nema drugi stan u vlasništvu.

APN po službenoj dužnosti pribavlja ostale isprave kojima se dokazuje ispunjavanje drugih uvjeta za odobravanje zajma kao što su:

• suglasnosti izvođača za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja od kojega se kupuje stan
• uvjerenje trgovačkog suda da nad izvođačem od kojega se kupuje stan nije otvoren stečaj i da nije u tijeku postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečaja (prethodni postupak)
• potvrdu o stanju poreznog duga koju izdaje MF – PU kojom se utvrđuje da izvođač od kojega se kupuje stan nema, odnosno ima dugovanje s osnove poreza i drugih javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi PU, dospjelih do 1. srpnja 2008.
• druge isprave i dokaze ako je to potrebno.

Zajam će se odobravati prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva. Svota zajma koji se odobrava u pojedinom slučaju ovisi o cijeni četvornog metra stana u eurima za čiju se kupnju zajam odobrava u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan sklapanja ugovora, a bez poreza na dodanu vrijednost koja ne može biti veća od:

– 300 € po m² stana čija je cijena manja ili jednaka 1000 € za m²
– 250 € po m² stana čija je cijena od 1001 € do 1150 € za m²
– 200 € po m² stana čija je cijena od 1151 € do 1300 € za m²
– 150 € po m² stana čija je cijena od 1301 € do 1450 € za m²
– 100 € po m² stana čija je cijena od 1451 € do 1600 € za m².

Zakonom nije točno određeno odnosi li se cijena četvornog metra samo na građevinski završene stanove ili izvođač može prodati i u „roh bau“. Napominjemo da u Hrvatskoj ne postoji norma koja bi definirala zakonski potrebnu razinu izgrađenosti za „roh bau“, „visoki roh bau“ i sl.

Kamatna stopa na sredstva odobrenog zajma za razdoblje do počeka otplate zajma propisana je 2% godišnje i nepromjenjiva je, a obračunava se konformnom metodom i pripisuje se glavnici.

Kamatna stopa na sredstva odobrenog zajma za razdoblje otplate zajma propisana je 5% godišnje i nepromjenjiva je, a obračunava se dekurzivnom metodom.

Rok otplate zajma, uključivo mogući poček otplate zajma, ne može biti duži od 30 godina od dana sklapanja ugovora o zajmu.

Poček otplate zajma ne može biti duži od 20 godina od dana sklapanja ugovora o zajmu.

Ovaj Zakon stupa na snagu 08. travnja 2010., a detaljnije o ovim i drugim novostima moći ćete pročitati u novom broju 4/10. našeg časopisa Pravo i porezi koji izlazi iz tiska sredinom travnja.

Povratak na vijesti