Poticanje obrazovanja i naobrazbe

Datum: 09.11.2007, Petak
Autor: Š.G.

U "Narodnim novinama" br. 109. od 24. listopada 2007.
objavljen je Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i naobrazbu koji
stupa na snagu 1. studenoga 2007. Objavom toga Zakona popunjava se
praznina koja je nastala izmjenama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov.
br. 57/06.). Naime, tim izmjenama čl. 6. Zakona o porezu na dobit
utvrđeno je da će se poticaji urediti posebnim propisima. Više od godinu
dana trebalo je za objavu propisa o poticaju obrazovanja i naobrazbe. U
tom kontekstu ostaje upitna i njegova primjena budući da je čl. 12.
Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i naobrazbu utvrđeno da se
Zakon može primijeniti i za 2007. ali u godini 2008. (?) za one porezne
obveznike koji će dokazati nastanak troškova za obrazovanje i izobrazbu
što su nastali u 2007.

Povratak na vijesti