Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa

Datum: 20.04.2020, Ponedjeljak
Autor: N.D.

Središnji državni ured za šport (dalje: SDUŠ) objavio je Odluku o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19).

Prijave za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa otvaraju se 20. travanja 2020. (ponedjeljak) u 10 sati[1]


Sa SDUŠ-om će poslodavci kojima će se odobriti potpora potpisati ugovor o dodjeli potpore.

U nastavku se daje njezin sažetak.

Kome se dodjeljuje potpora?

Potpora se daje pravnoj osobi u sustavu športa koja je poslodavac. To su sljedeće osobe:

 • športski klub-udruga za natjecanje ili športsko dioničko društvo koji sudjeluju u redovnom sustavu natjecanja ako je član nacionalnog športskog saveza (izravno ili neizravno)
 • športski savez na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: JLP(R)S)
 • športska zajednica na razini JLP(R)S

Koji su kriteriji i dodatna pojašnjenja za dodjelu potpore?

 • poslodavac ne koristi ni jednu drugu potporu ili mjeru za očuvanje radnih mjesta za radnike za koje traži potporu
 • s radnikom je morao biti sklopljen ugovor o radnom odnosu najkasnije s 19. ožujkom 2020. godine te s njim nije prekinut radni odnos do dana podnošenja prijave
  • ako je poslodavac s radnikom raskinuo radni odnos nakon 20. ožujaka 2020. godine te ga je ponovno zaposlio do podnošenja zahtjeva, moći će tražiti potporu
 • trošak plaće za radnika za kojeg se traži potpora nije financiran ili sufinanciran kroz redovnu realizaciju javnih potreba u sportu i/ili drugih javnih izvor (proračuna svih razina)
 • radnik može biti zaposlen na određeno ili neodređeno radno vrijeme i prijavljen na puno ili nepuno radno vrijeme
 • poslodavac može prijaviti najviše 10 radnika
 • poslodavac mora biti solventan u trenutku prijave na mjeru potpore.

Pojam sklapanja ugovora o radu je povezan s odgovarajućom prijavom/odjavom mirovinskog osiguranja u HZMO-u.

Koje su pretpostavke za dobivanje potpore?

 • plaća je za veljaču 2020. godine isplaćena, odnosno za prethodni mjesec u odnosu na prvi mjesec potpore za koji se traži potpora
 • ne smiju se kršiti odredbe Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (kršenje mora biti potvrđeno inspekcijskim nadzorom)
 • trošak plaće mora biti planiran programom javnih potreba JLP(R)S u 2020. godini za razdoblje za koje se daje potpora
  • potpora se ne može tražiti iako je ili je bila planirana ako je kojim slučajem isplata plaće obustavljena odlukom nadležnog tijela ili se više ne planira programom javih potreba nakon 18. travnja 2020. kada je stupio na snagu Zakona o dopunama Zakona o sportu (Nar. nov., br. 47/20.).

Za koje se radnike ostvaruje potpora?

 • potpora se ostvaruje za radnike koji su zaposleni kao trener, voditelj, instruktor, fizioterapeut ili ostalo administrativno i tehničko osoblje.

Za koje radnike se ne ostvaruje potpora?

 • za one kojima je radni odnos prestao zbog isteka ugovora o radu na određeno vrijeme ili zbog odlaska u mirovinu
 • vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave i nadzornog odbora, direktori, prokuriste i slično.

Svota potpore

Razdoblje za koje potpora ostvaruje
Svota potpore
ožujak 2020.
3.250,00
travanj i svibanj 2020.
4.000,00
 
Navedene svote su one koje se ostvaruju za puno radno vrijeme, a za nepuno radno vrijeme razmjerno odnosu nepunog i punog, smatramo, tjednog radnog vremena.

Npr. ako je nepuno tjedno radno vrijeme 10 sati, razmjer u odnosu na puno radno vrijeme koje iznosi 40 sati tjedno je 25%, pa bi potpora za tog radnika za ožujak 2020. bila 812,50 kn.

Ako ističe ugovor o radu na određeno vrijeme, ako je riječ o sporazumnom otkazu ugovora o radu, otkazu na zahtjev radnika, osobno uvjetovanom otkazu. odlasku u mirovinu te otkazu zbog skrivljenog ponašanja radnika potpora se ostvaruje prema danima u mjesecu u kojem je ugovor otkazan.

Do kada se zaprimaju zahtjevi?

Zahtjev zaprimljen
Odobrenje isplate troškova plaće
zaključno s danom 30. travnjem 2020.
za ožujak 2020.
od 1. svibnja do 10. svibnja 2020.
za travanj 2020.
od 1. lipnja do 10. lipnja 2020.
za svibanj 2020.
 

Dokumentacija koju poslodavac treba dostaviti za dodjelu potpore izrijekom je propisana i dostavlja se putem online obrasca Zahtjeva. Svaki idući mjesec prije isplate troška plaće za prethodni mjesec mora se podnijeti dodatno samo dokaz o isplati plaće za prethodni mjesec.

Što poslodavac treba dostaviti SDUŠ-u?

 • dokaz o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec najkasnije 15 dana od dana isplate potpore od SDUŠ-a
  • isplatna lista radnika za kojeg je tražena mjera,
  • rekapitulacija obračuna plaće za mjesec za koji je poslodavac dobio potporu,
  • obrazac JOPPD za mjesec za koji je isplaćena potpora,
  • preslika izvoda banke na kojem je vidljivo da je neto plaća isplaćena radniku
 

Povratak na vijesti