Povrat poreza fizičkim osobama kad poslodavac koristi reprogram duga

Datum: 13.05.2021, Četvrtak
Autor: I.M.K.

Za radnike za koje poslodavac nije obvezan / ne može sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza iz plaće, za njih to radi PU u posebnom postupku po službenoj dužnosti. Također, porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak, koji su željeli iskoristiti prava propisana Zakonom, a za koje Porezna uprava nije raspolagala podatcima bitnim za utvrđivanje prava na smanjenje dohotka (djeca, uzdržavani članovi, invalidnost) te podatcima o uvećanju osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja, mogli su do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku (ZPP-DOH) te priložiti vjerodostojne isprave.

Svota povrata poreza na dohodak računa se tako da se od utvrđenog (nakon propisanih umanjenja) godišnjeg poreza na dohodak odbijaju svote plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima te se utvrđuje razlika za povrat (ili uplatu) poreza.

Ipak, neki radnici za 2020. godinu neće moći ostvariti ovo pravo, a radi se o radnicima koji su primali plaću kod poslodavaca koji su koristili mjeru obročne otplate poreznog duga. Naime, zbog posebnih okolnosti neki porezni obveznici nisu bili u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze nakon njihovog (odgođenog) dospijeća te su podnijeli zahtjev PU-u za obročnu otplatu tog duga bez obračuna kamata (mogućnost je propisana u čl. 71.h Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona). Ako je poslodavac koristio ovu mjeru za obročno plaćanje poreza na dohodak i prireza, to znači da porez nije plaćen. Radnici koji su ostvarivali dohodak od nesamostalnog rada kod takvog poslodavca nisu u mogućnosti dobiti povrat sredstava od države za 2020. godinu sve dok porez i prirez ne bude plaćen.

Povratak na vijesti