Povrat poreza maloljetnicima po osnovi kamata na štednju u posebnom postupku

Datum: 15.07.2016, Petak
Klasa: 410-01/16-01/1446
Davatelj: Porezna uprava

      Primili smo upit kojim se traže upute kako postupati u ostvarenju povrata poreza po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za svoje maloljetno dijete koje ostvaruje dohodak od kapitala po osnovi kamata na štednju. Nastavno odgovaramo kako slijedi.
      Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 143/14 od 3. prosinca 2014. godine, nastupile su brojne izmjene dotadašnjeg Zakona o porezu na dohodak te je između ostaloga uvedeno oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kamata na štednju pa se kamate na štednju oporezuju od 1. siječnja 2015., dok kamate obračunate do 31. prosinca 2014. godine ne podliježu oporezivanju, bez obzira kada se isplaćuju ili pripisuju.
      Člankom 30. stavkom 3. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14, 136/15; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se dohotkom od kapitala smatraju primici po osnovi kamata na kunsku i deviznu štednju (po viđenju, oročenu ili rentnu štednju, uključujući i prinos, nagradu, premiju i svaku drugu naknadu ostvarenu iznad visine uloženih sredstava).
      Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od kapitala po osnovi oporezivih kamata, obveznici su poreza na dohodak po osnovi dohotka od kapitala pri čemu predujam poreza na dohodak od kamata isplatitelji kamata obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju istodobno s isplatom ili pripisom primitka kao porez po odbitku, po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka, na način propisanim člankom 51. stavkom 2. Zakona.
      Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja podnosi se na Obrascu JOPPD Poreznoj upravi na dan isplate primitka ili najkasnije slijedeći radni dan, na način koji je propisan člankom 76. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15).
      Porezna uprava će putem posebnog postupka, ali uz propisana izuzeća, izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak poreznim obveznicima koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave i poreznim obveznicima koji nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, ali temeljem godišnjeg obračuna ostvaruju razliku za povrat poreza te će dostaviti privremeno porezno rješenje s utvrđenim porezom za uplatu ili za povrat na temelju prikupljenih podataka u tijeku poreznog razdoblja.
      Ako Porezna uprava provodeći poseban postupak utvrdi da porezni obveznik ostvaruje dohodak na koji je uplaćen predujam poreza na dohodak tijekom poreznog razdoblja iznosa manjeg od iznosa osnovnog osobnog odbitka koji od 1.1.2015. godine iznosi 2.600,00 kuna mjesečno odnosno 31.200,00 kuna godišnje, uplaćeni porez i prirez vratit će se poreznom obvezniku u punom uplaćenom iznosu.
      U slijedećem primjeru možemo objasniti koliki je povrat poreza poreznom obvezniku,  maloljetniku koji je ostvario u 2015. godini samo dohodak od kapitala po osnovi kamata na kunsku štednju u iznosu od, primjerice 10.000,00 kuna, na koji iznos je obračunat i uplaćen predujam poreza na dohodak od kapitala po stopi od 12% odnosno, u ovom slučaju, u iznosu od 1.416,00 kuna pod uvjetom da je prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika, maloljetnika u Gradu Zagrebu pa prirez porezu na dohodak iznosi 18%.
      S obzirom da osnovni osobni odbitak ili neoporezivi dio dohotka iznosi na godišnjoj razini 31.200,00 kuna, uplaćeni predujam poreza i prireza porezu na dohodak visine od 1.416,00 koji je manji od neoporezivog iznosa (dakle, od 31.200,00 kuna), vratit će se poreznom obvezniku, maloljetniku u cijelosti, ako ne ostvaruje primitke po drugim izvorima dohotka sukladno evidencijama i podacima kojima Porezna uprava raspolaže, ali nakon konačno utvrđenog godišnjeg poreza na dohodak o čemu Porezna uprava izdaje privremeno porezno rješenje koje dostavlja poreznom obvezniku na kućnu adresu.
      Dakle, u slučaju kada su banke isplatitelji kamata na štednju, obvezne su i predujam poreza na dohodak obračunati, obustaviti i uplatiti istodobno s isplatom primitaka te dostaviti izvješće Poreznoj upravi za uplaćeni porez i prirez porezu na dohodak, na temelju kojega će Porezna uprava utvrditi dohodak i porez na dohodak u konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak provodeći poseban postupak te izvršiti povrat poreza ukoliko utvrdi da maloljetnik ostvaruje pravo na povrat poreza jer se na poreznog obveznika koji nema obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak, a ostvaruje pravo na povrat poreza, primjenjuje poseban postupak.
      O povratu poreza na dohodak u posebnom postupku, posebno o povratu poreza maloljetnicima, Poreza uprava je objavila niz uputa i mišljenja na svojoj web stranici na koju upućujemo jer je detaljno obrazložen poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, način obračunavanja i ostvarivanja povrata poreza te na koje se porezne obveznike primjenjuje, a koji su porezni obveznici izuzeti iz posebnog postupka. Uz pomoć i podršku koju Porezna uprava pruža kroz razvijeni sustav informiranja, svaki porezni obveznik može se obratiti ispostavi koja je nadležna prema njegovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Povratak na mišljenja