Povrat poreza na Revolut ili Aircash

Datum: 13.02.2023, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/23-01/193
Davatelj: Porezna uprava

Vezano za vaš upit u svezi isplate povrata poreza na dohodak građanima na Revolut ili Aircash, u nastavku odgovaramo.

Ako se u postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrdi razlika više plaćenog predujma poreza na dohodak u odnosu na utvrđenu godišnju obvezu, više uplaćeni porez može se, u skladu s odredbama članka 46. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22; dalje u tekstu: Zakon) vratiti poreznom obvezniku bez posebnog pisanog zahtjeva.

Člankom 92. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23; dalje u tekstu: Pravilnik), propisano je da u skladu s člankom 86. Zakona tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun.

Stavkom 3. istoga članka Pravilnika, propisano je da će Porezna uprava povrat više uplaćenog poreza na dohodak i prireza izvršiti negotovinski na račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke kojega porezni obveznici imaju otvorenog kod banaka a iznimno u gotovu novcu za porezne obveznike koji nemaju otvoren račun za plaćanje kod banke odnosno ako fizička osoba nema otvoren tekući ili žiroračun odnosno ako u trenutku izvršenja povrata poreza na dohodak ne ostvaruje primitke za koje postoji obveza isplate na račun.

Prema obavijesti Hrvatske narodne banke od 1. lipnja 2022. Revolut Bank UAB izdano je odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske temeljem kojeg ista sada pruža usluge otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiro račun u Republici Hrvatskoj. Vezano za navedeno Središnji ured Porezne uprave objavio je mišljenje KLASA:410-01/22-01/909, URBROJ:513-07-21-01-22-2 od 7. lipnja 2022. koje možete pročitati na slijedećoj poveznici

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19772

Sukladno navedenom, povrat poreza moguće je izvršiti na račun otvoren u Revolut Bank UAB.

Nadalje, prema mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave KLASA: 10-01/19-01/2216, URBROJ:513-07-1-01-19-3 od 23. prosinca 2019., digitalne institucije za elektronički novac se smatraju posebnom vrstom pružatelja platnih usluga čije je osnivanje i poslovanje uređeno Zakonom o elektroničkom novcu (Narodne novine, br. 64/2018), te se isplata plaće radnika na kunski račun digitalne institucije za elektronički novac ne smatra isplatom na račun kod banke sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika. Mišljenje možete pročitati na slijedećoj poveznici

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19676

Sukladno navedenom a s obzirom da je Aircash d.o.o., Zagreb, od 3. listopada 2019. upisan u Registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca, povrat poreza nije moguće izvršiti na Aircash račun.

Vezano za dio vašeg upita koji se odnosi na izuzimanje povrata poreza na dohodak od ovrhe, napominjemo da se povrat poreza ne smatra primitkom koji bi bio izuzet od ovrhe u cijelosti, odnosno u određenom iznosu prema članku 172. i članku 173. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12, 93/14, 73/17, 131/20, 114/22; Odluka USRH 55/16), te Porezna uprava nije u mogućnosti povrat poreza isplatiti na poseban („zaštićeni“) račun sukladno članku 212. Ovršnog zakona, već se predmetna isplata može izvršiti samo na redovne račune poreznog obveznika.

Ističemo da je za pitanja u svezi izuzimanja odnosno ograničenja od ovrhe na novčanim sredstvima propisanima odredbama Ovršnog zakona nadležno Ministarstvo pravosuđa i uprave te je stoga sva pitanja u svezi provođenja ovrhe sukladno navedenom zakonu potrebno uputiti Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Povratak na mišljenja