Povremene financijske transakcije

Datum: 26.02.2016, Petak
Klasa: 410-01/16-01/188
Davatelj: Porezna uprava

Dostavili ste nam upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa o pravu na odbitak pretporeza u slučaju kada društvo daje pozajmice povezanom društvu. U upitu se navodi da je porezni obveznik povezanom društvu „A“ d.o.o.  odobrio jedan, a u 2015. godini drugi zajam koji proizlaze iz nenaplaćenog potraživanja koje porezni obveznik ima prema tom društvu te da na odobrene zajmove obračunava redovnu kamatu temeljem sklopljenih ugovora. Nadalje, navodi se da se porezni obveznik ne bavi kreditiranjem, da je navedeno potraživanje nastalo u okviru primarne djelatnosti koja je oporeziva te da u cijelosti odbija pretporez. U vezi navedenog  postavlja se pitanje smatraju li se predmetni zajmovi povremenim financijskim transakcijama te koji kriteriji moraju biti ispunjeni kako bi se određena financijska transakcija mogla smatrati povremenom.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Sukladno odredbama članka 40. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) oslobođeno je odobravanje kredita i zajmova, uključujući i posredovanje u tim poslovima te upravljanje kreditima ili zajmovima kada to čini osoba koja ih odobrava.
Člankom 58. stavkom 4. točkom 1. Zakona propisano je da porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje usluga oslobođenih plaćanja PDV-a u tuzemstvu prema člancima 39., 40. i 114. Zakona.
Odredbama članka 62. stavka 1. Zakona propisano je da ako porezni obveznik koristi dobra i usluge koje su mu obavljene, djelomično za isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza u skladu s odredbama Zakona i za obavljanje isporuka dobara i usluga za koje nije dopušten odbitak pretporeza, tada može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na transakcije za koje je dopušten odbitak pretporeza.
Prema odredbama članka 62. stavka 3. točke c) Zakona kod izračuna iznosa pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza u obzir se ne uzima iznos prometa koji se odnosi na povremene financijske transakcije navedene u članku 40. stavku 1. točkama b) do g) Zakona.
Povremenom financijskom transakcijom smatra se jednokratna transakcija iz članka 40. stavka 1. točaka b) do g) Zakona koju obavi porezni obveznik kojemu obavljanje navedenih transakcija nije uobičajena djelatnost te isto nema namjeru ponavljati.
Prema navodima iz upita, porezni obveznik je odobrio dva zajma povezanom društvu te proizlazi da je u 2014. imao jedan, a u 2015. godini dva odobrena zajma. Obzirom na navedeno, mišljenja smo da se zajam odobren 2014. godine može smatrati povremenom financijskom transakcijom. Međutim, od razdoblja oporezivanja u kojem je odobrio drugi zajam nadalje, porezni obveznik mora utvrditi iznos pretporeza za koji je dopušten odbitak pretporeza i u izračun razmjernog dijela iz članka 62. stavka 2. Zakona uključiti obračunane kamate na odobrene zajmove, jer se isti ne mogu smatrati povremenim financijskim transakcijama.

Povratak na mišljenja