PPMV i PDV kod prodaje automobila

Datum: 21.12.2016, Srijeda
Klasa: 410-19/16-02/135
Davatelj: Porezna uprava

      ​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: PPMV) i obračuna PDV-a u slučaju prodaje automobila. U upitu se navodi da se radi o slučaju da je auto kuća prodala automobil leasing kući te je obračunala i platila PPMV i PDV, a leasing kuća je taj automobil dala na operativni leasing trgovačkom društvu čija je osnovna djelatnost rent-a-car (u daljnjem tekstu: rent-a-car). Nadalje, u upitu se navodi da je rent-a-car prekinuo operativni leasing te da je auto kuća automobil otkupila od leasing kuće koja je na računu obračunala PDV, a PPMV je samo navela i nije ga uključila u poreznu osnovicu sukladno članku 33. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u). Prema navodima u upitu auto kuća je prodala automobil auto kući, a rent-a-car je ponovno prodao automobil auto kući koja je automobil prodala trećoj osobi te su svi subjekti na računima za prodaju automobila obračunali PDV, a PPMV su samo naveli i nisu ga uključili u poreznu osnovicu sukladno članku 33. stavku 3. Zakona o PDV-u. S tim u vezi postavljeno je pitanje je li navedeni način obračuna u skladu sa zakonskim propisima.
 U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
       Prema odredbama članka 41. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) kada trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo, koji ne nabavljaju motorna vozila za vlastite potrebe, u vrijednosti isporuke iskazuju posebni porez na motorna vozila koji se plaća prema posebnom propisu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, a koji prenose na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika leasinga taj iznos poreza ne uključuju u poreznu osnovicu za obračun PDV-a. Prilikom utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila koji se ne uključuje u poreznu osnovicu za obračun PDV-a u obzir se uzima iznos posebnog poreza koji stjecatelj motornog vozila odnosno korisnik leasinga nije otplatio pod uvjetom da je iznos u kunama naplaćen u skladu s padom vrijednosti prema posebnom propisu.
       Iz navedene odredbe razvidno je da se posebni porez na motorna vozila koji se plaća prema posebnom propisu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj ne uključuje u poreznu osnovicu za obračun PDV-a pod određenim uvjetima. Osnovni uvjet je da trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo koji navedeni posebni porez prenose na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika leasinga motorna vozila nisu nabavili za vlastite potrebe. U slučaju da su navedene osobe nabavile motorno vozilo za vlastite potrebe te isto dalje isporučuju, tada plaćeni posebni porez predstavlja njihov trošak. Poreznu osnovicu za obračun PDV-a u tom slučaju čini ukupna naknada za motorno vozilo koju je trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo zaračunalo stjecatelju motornog vozila odnosno korisniku leasinga i u koju su uključeni svi troškovi koje je porezni obveznik imao u vezi s tim motornim vozilom, uključujući i posebni porez na motorna vozila. 
 
Nadalje, ako se radi o isporuci motornog vozila koje nije nabavljeno za vlastite potrebe, tada trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo prilikom utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila koji se ne uključuje u poreznu osnovicu za obračun PDV-a u obzir uzima iznos posebnog poreza koji stjecatelj motornog vozila odnosno korisnik leasinga nije otplatio pod uvjetom da je iznos u kunama naplaćen u skladu s padom vrijednosti prema posebnom propisu.
 
 Zaključno, u poreznu osnovicu za obračun PDV-a ne uključuje se iznos posebnog poreza koji se prenosi na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika leasinga pod sljedećim uvjetima:
- posebni porez prenosi trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo
- posebni porez koji se prenosi na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika leasinga nije otplaćen
- posebni porez koji se prenosi obračunan je i naplaćen u kunama
- posebni porez koji se prenosi utvrđuje se u skladu s padom vrijednosti prema posebnom propisu
- posebni porez koji se prenosi iskazuje se odvojeno od naknade za isporuku motornog vozila
       Napominjemo da porezni obveznik koji u poreznu osnovicu za obračun PDV-a ne uključuje iznos posebnog poreza koji se prenosi na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika leasinga u računu navodi članak 41. stavak 6. Pravilnika o PDV-u, a ne članak 33. stavak 3. Zakona o PDV-u.

Povratak na mišljenja