Pravilnik o dodatnom porezu na dobit

Datum: 14.02.2023, Utorak
NN br. 17/2023

Pravilnikom se za potrebe provedbe Zakona o dodatnom porezu na dobit propisuje postupak utvrđivanja oporezive dobiti i visine prihoda te kriteriji za utvrđivanje prihoda od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, dobitaka i nerealiziranih gubitaka financijske imovine, postupak umanjenja obveze dodatnog poreza na dobit, postupak utvrđivanja novoosnovanih poduzetnika, okončavanja poslovanja i utvrđivanja njihove porezne osnovice, način plaćanja solidarnog doprinosa koji je propisan Uredbom Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (SL L 261 I, 7. listopada 2022.; dalje u tekstu: Uredba Vijeća (EU) 2022/1854) te obrazac prijave dodatnog poreza na dobit, sadržaj i podaci koji se dostavljaju uz poreznu prijavu.

Detaljnije o sastavljanju Prijave o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu može se pročitati u časopisu RRiF 3/23. u rubrici Aktualna tema.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. veljače 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise