Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Datum: 12.03.2021, Petak
NN br. 26/2021

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19. – 2/21.) iza članka 71.sa dodaje se članak 71.saa kojim su utvrđeni rokovi za podnošenje poreznih prijava i izvješća za 2020. godinu.

Propisano je da se u uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a stavka 1. Zakona, iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dobiti, Prijava poreza na dobit za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. podnosi Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine. Navedeno se odnosi se i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit. Obveze javnih davanja i prava (uplata/povrat) koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit, obrazaca i izvješća, dospijevaju 30. lipnja 2021. godine.

Odgoda rokova predaje ne primjenjuje se na porezne obveznike kojima u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobiti izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom ili kojima obveza podnošenja Prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

Do 30. lipnja 2021. godine neće se mijenjati utvrđeni iznosi predujmova poreza na dobit, osim na zahtjev poreznog obveznika sukladno posebnom propisu o oporezivanju dobiti.

Odredbe posebnog propisa o oporezivanju dobiti kojima se utvrđuje visina ostvarenih prihoda u svrhe utvrđivanja porezno priznatih rashoda s osnove korištenja plovila, apartmana i kuća za odmor neće se primijeniti prilikom utvrđivanja osnovice poreza na dobit za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine. Neovisno o tome, porezni obveznik, za navedenu imovinu, uz Prijavu poreza na dobit dostavlja dokumentaciju koja je propisana čl. 22. st. 11. Pravilnika o porezu na dobit.

Osim toga propisano je da se, iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dohotka, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju se u obzir primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi donacija odnosno darovanja od pravnih i fizičkih osoba za podmirivanje potreba prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama prema čl. 8. st. 1. t. 5. Zakona o porezu na dohodak. Navedeno se primjenjuje pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2020. i 2021. godinu.

Ovim je izmjenama brisano ograničenje u primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a pri konačnom uvozu određenih dobara na temelju Odluke Komisije (EU) 2020/491 od 3. travnja 2020. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-1 na 2020. godinu. Stoga se oslobođenje iz čl. 71.u Pravilnika o provedbi OPZ-a i dalje primjenjuje u 2021., odnosno primjenjuje se sve dok se primjenjuje navedena Odluka.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 13. ožujka 2021. godine.

Povratak na nove propise