Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Datum: 23.04.2021, Petak
NN br. 43/2021

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19. – 26/21.) iza dodaje se čl. 71.zd kojim je propisano da se iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dohotka, primici koje radi ublažavanja posljedica uzrokovanih nastupom posebnih okolnosti iz čl. 107.a Zakona fizičkim osobama – umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica, te jednokratni novčani dodaci koji se isplaćuju uz mirovine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa, ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove.

Osim toga, propisano je da ne postoji obveza podnošenja Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) za navedene primitke isplaćene radi ublažavanja posljedica uzrokovanih nastupom posebnih okolnosti, čime se ne uključuju u evidenciju o primicima fizičkih osoba – umirovljenika primatelja istih.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. travnja 2021. godine.

Povratak na nove propise