Pravilnik o gospodarenju otpadom

Datum: 15.07.2020, Srijeda
NN br. 81/2020

Pravilnikom se propisuju:

  1. uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, način rada reciklažnog dvorišta
  2. sadržaj, način vođenja, te sadržaj rješenja o upisu u Očevidnik prijevoznika otpada, Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, Očevidnik trgovaca otpadom, Očevidnik reciklažnih dvorišta, Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku i Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, Očevidnik nusproizvoda, Očevidnik ukidanja statusa otpada te izgled i način dostave obrasca o statusu obavljanja djelatnosti
  3. postupci oporabe, način izvođenja oporabe te vrste i količine otpada za koje nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom i
  4. pojedinosti financijskog jamstva i način postupanja Ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i nadležnog upravnog tijela u vezi financijskog jamstva.

            Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 117/17.).

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 14. Pravilnika o vrstama otpada (Nar. nov., br. 27/96.).

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 18. stavak 1. i 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (Nar. nov., br. 124/06., 121/08., 31/09., 156/09., 91/11., 45/12. i 86/13.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 23. srpnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise