Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda

Datum: 10.03.2021, Srijeda
NN br. 24/2021

U Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 2/20. i 15/20.) u čl. 21. iza st. 4. dodaje se novi st. 5. koji glasi: »(5) Mirovinsko društvo dužno je o ulaganjima iz članka 126. stavka 4. Zakona u vlasničke vrijednosne papire čiji je udio u izdanju veći od 10%, izvijestiti Hanfu najviše tri radna dana nakon provedenog ulaganja.«.

Dosadašnji st 5. postaje st. 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. ožujka 2021. godine.

Povratak na nove propise