Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

Datum: 31.01.2020, Petak
NN br. 13/2020

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (Nar. nov., br. 70/13., 55/15. i 103/17.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. veljače 2020., osim odredbe članka 22. stavka 2. ovog Pravilnika koja stupa na snagu 15. ožujka 2021., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise