Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Datum: 27.05.2011, Petak
NN br. 58/2011

U čl. 5. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 141/10.) t. 22. mijenja se i glasi:

BR.

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

22.

Izdavanje suglasnosti za ulaganje imovine za pokriće tehničke pričuve i u druge oblike imovine, osim ulaganja dozvoljenih na temelju članka 115. stavaka 1. i 2. ZOS-a – članak 115. stavak 3. ZOS-a

1.000,00 kn

30.000,00 kn

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 4. lipnja 2011.

Povratak na nove propise